16. Janar 2018.

Në bazë te nenit  65 paragrafi 4 te Ligjit per zgjedhjen e keshilltareve dhe deputeteve /«Fl.zyr. RMZ« 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02,  48/06, i »Fl. Zyr. MZ«, nr. 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16 ), Komisioni zgjedhor Komunal Ulqin ,ne mbledhjen e mbajtur më datën 15.01.2018. vit.

S H P A L L Ë

VENDVOTIMET  PËR ZGJEDHJET LOKALE PËR

KËSHILLTARË NË KUVENDIN KOMUNAL TË

   ULQINIT,  TË CILAT DO TË MBAHEN ME  04.02.2018. VIT.

 

Në komunen e Ulqinit caktohen  vendvotimet si vijon:

 

  1. Vendvotimi nr. 1 SHF. »Boshko Strugar«, ku do të votojnë zgjedhësit mbiemri i të

cilëve filon me germën »A« duke përfunduar me germën »K« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Antonio Baldacci, Dinko Franetoviq, Limani 1, Limani 2, Pavle Mijoviq, Radovan Zogoviq, Rruga 6, Rruga 7, / BL I, Rruga 8 dhe Valdanosi.

            Do të votojnë në hapësirat e SHF »Boshko Strugar«, në adresën Edith Durham.

            2. Vendvotimi nr. 2  »Hollegro«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e mbiemrit të të cilëve është »A« duke përfunduar me germën »Z« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Arnold Von Harff, Cafo Begu, Parku i qytetit, Dr. Marko Popoviq, Edith Durham, Rruga e Kosovës, Mujo Ulqinaku - Cakuli, Pinjeshi, Pinjeshi 1, Pinjeshi 2, Pinjeshi 3, Kalaja, Detarët e Ulqinit, Rruga 1 dhe Rruga 3.

            Do të votohet në hapësirat e objektit të Hollegros, në adresën Detarët e Ulqinit.

 

  1. Vendvotimi nr.3  »Tabaku«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e

mbiemrit të të cilëve është »A« duke përfunduar me germën »LJ« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Qazim Resulbegoviq, Dul Shurdha, Danillo Gjuroviq, Vaso Strugar, Kadi Hysejn Mujali, Mehmet Beci, Mollabeqirët, Sabataj Cevi, Rruga 10, Rruga 11, Rruga 12, Rruga 13, Rruga 14, Rruga 17, Rruga 19, Rruga 20 - BL II dhe Ymer Prizreni.

            Do të votohet në hapësirat e objektit Tabaku, në adresën Dul Shurdha.

 

4. Vendvotimi nr. 4 »Qendra për kulturë«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e mbiemrit të të cilëve është »A« duke përfunduar me germën »LJ« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Ali Podrimja, Ali Riza Ulqinaku, Bulevardi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Fiqri Hasanaga, Meraja, Meraja 1, Ulqini, Rruga 21, Rruga 22, Rruga 23 dhe Rruga 24.

            Do të votohet në hapësirat e Qendrës për kulturë, në adresën Bulevardi Gjergj Kastrioti Skënderbeu.

 

  1. Vendvotimi nr. 5 »BL II«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e mbiemrit të

të cilëve është »A« duke përfunduar me germën »I« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Mali i bardhë, Nëna Terezë, Mehmet Gjyli, Sami Frashëri, Simon Filipaj, Turizmi dhe Rruga 228. 12. 1990.

            Do të votohet në hapësirat e Bashkësisë së dytë lokale, në adresën Nëna Terezë.

 

6. Vendvotimi nr. 6 Ndërmarrja publike »Ujësjellësi dhe kanalizimi«, ku do të

votojnë zgjedhësit germa e parë e mbiemrit të të cilëve është »A« duke përfunduar me germën »J« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Rruga e Tivarit, Bulevardi Teuta, Flamingo, Ura Port Milena, Ura Teuta, Rruga e Shkodrës, Suka e Gjekos, Gjerana, Gjerana 2, Gjerana 4, Gjerana 6, Gjerana8, Gjerana 10, Gjerana 12, Gjerana 14, Gjerana 16, Gjerana 18, Gjerana 20, Gjerana 22, Gjerana 24, Gjerana 26, Gjerana 28, Gjerana 30, Kodra, Mozhuri, Rruga e kripores dhe Plazhi i madh.

Do të votohet në hapësirat e ndërmarrjes publike »Ujësjellësi e kanalizimi« në adresën Bulevardi Teuta.

 

  1. Vendvotimi nr. 7 SHF në Krytha e Ulqinit, ku do të votojnë zgjedhësit të cilët

kanë këto adresa të vendbanimeve: Kruç, Krythë e Ulqinit dhe Salç.

Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Krythë e Ulqinit.

 

            8. Vendvotimi nr. 8 objekti Simonoviq, ku do të votojnë zgjedhësit me adresë të vendbanimit Braticë.

            Do të votohet në hapësirat e »Objektit Simonoviq«, në adresën Braticë.

 

            9. Vendvotimi nr. 9 SHF në Kollomzë, ku do të votojnë zgjedhësit me adresë në vendbanimin Kollomzë.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Kollomzë.

 

10. Vendvotimi nr.  10 SHF “Shtoj”, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e

mbiemrit të të cilëve është »A« duke përfunduar me germën »J« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Kodra e Dakajve, Reç, Shtori i epërm, Shtoji poshtë, Rruga 2, Rruga 4, Rruga 5, Rruga 7 - Shtoji poshtë, Rruga 9, Rruga 15, Rruga 15/1, Rruga 15/2, Rruga 15/3, Rruga 15/4, Rruga 16, Rruga 18, Rruga 19/1, Rruga 20 - Shtoji poshtë, Rruga 25, Rruga 25/1, Rruga 26, Rruga 27, Rruga 29, Rruga 29/1, Rruga 29/2, Rruga 29/3, Rruga 29/4, Rruga 29/5, Rruga 31, Rruga 31/1, Rruga 33, Rruga 35, Rruga 37, Rruga 39, Rruga 39/1,  Rruga 41, Rruga 41/1, Rruga 43, Rruga 43/1, Rruga 43/1-A, Rruga 43/2, Rruga 43/3, Rruga 43/4, Rruga 43/5, Rruga 43/5-A, Rruga 43/5-B, Rruga 43/5-B1, Rruga 43/5-B2, Rruga 43/5-B3, Rruga 43/5-B4, Rruga 43/6, Rruga 43/7, Rruga 43/8, Rruga 43/9, Rruga 43/10, Rruga 45, Rruga 45/1, Rruga 45/2, Rruga 47, Rruga 47/1, Rruga 47/2, Rruga 47/3, Rruga 47/4, Rruga 47/5, Rruga 47/6, Rruga 49, Rruga 51, Rruga 51/1, Rruga 53, Rruga 55, Rruga 57, Rruga 59, Rruga 59/1, Rruga 59/2, Rruga 61, Rruga 61/1, Rruga 61/2, Rruga 61/3, Rruga 61/4, Rruga 61/5, Rruga 61/6, Rruga 61/7, Rruga 63, Rruga 65, Rruga 65/1, Rruga a 65/2, Rruga 65/3, Rruga 65/4, Rruga 67, Rruga 67/1, Rruga 69, Rruga 69/1, Rruga 69/2, Rruga 69/3, Rruga 69/4, Rruga 69/5, Rruga 69/6, Rruga 69/7, Rruga 71, Rruga 73, Rruga 75, Rruga 77 dhe Rruga 79.

Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Rruga 47.

 

            11. Vendvotimi nr. 11 SHF Zogaj, ku do të votojnë zgjedhësit me adresën e vndbanimit Zogaj.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Zogaj.

 

            12. Vendvotimi nr. 12 SHF Pistull, ku do të votojnë zgjedhësit me adresën e vndbanimit Pistull.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Pistull.

 

            13. Vendvotimi nr. 13 SHF Darzë, ku do të votojnë zgjedhësit me adresa të vendbanimeve: Mali i Brisë, Qyrkaj, Darzë, Sytjel dhe Shen Gjergji.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Darzë.

 

            14. Vendvotimi nr. 14 Salla e kinemasë »Vlladimir«, ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve:  Vlladimir dhe Shas .

            Do të votohet në hapësirat e Sallës së kinemasë Vlladimir, në adresën Vlladimir.

            15. Vendvotimi nr. 15 objekti »Osmanoviq« , ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve: Brajshë, Gjonza, Sumë dhe Zhej.

            Do të votohet në hapësirat e objektit Osmanoviq, në adresën Brajshë.

 

            16. Vendvotimi nr. 16 ish objekti i »Otrantkomercit«, ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve: Sukubinë dhe Draginë.

            Do të votohet në hapësirat e ish objektit të »Otrantkomercit«, në adresën Sukubinë.

 

            17. Vendvotimi nr. 17 SHF Rashtishë e Poshtme, ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve: Rastishë e Naltë dhe Rashtishë e Poshtme.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Rashtishë e poshtme.

 

            18. Vendvotimi nr. 18 SHF Shtodër, ku do të votojnë zgjedhësit me adresën e vendbanimit Shtodër.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Shtodër.

 

            19. Vendvotimi nr. 19 SHF Kravar, ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve: Kravar Poshtë, Kravar i Sipërm dhe Kravar.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Kravar.

 

            20. Vendvotimi nr. 20 Motel »Shas«, ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve: Amull, Amulli poshtë, Amulli i sipërm, Fraskanjel dhe Lisna Bore.

            Do të votohet në hapësirat e motelit Shasi, në adresën Shas.

 

            21. Vendvotimi nr. 21 Bashkësia lokale Krythë e Vlladimirit, ku do të votojnë zgjedhësit me vendbanim në adresën Krythë.

            Do të votohet në hapësirat e Bashkësisë lokale, në adresën Krythë.

 

            22. Vendvotimi nr. 22 SHF Kllezna e Poshtme, ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve: Kllezna e Poshtme dhe Kllezna e Naltë.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Këllezna e poshtme.

 

            23.  Vendvotimi nr. 23 SHF Krythë e Vlladimirit, ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve: Kaliman, Lulaj e Zenelaj.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Rruga e Shkodrës.

 

            24. Vendvotimi nr. 24 SHF Millë e Epërme, ku do të votojnë zgjedhësit me këto adresa të vendbanimeve: Kosiq dhe Millë.

            Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Millë e epërme.

 

            25. Vendvotimi nr. 25 objekti »Avdiq«, ku do të votojnë zgjedhësit e fshatr me këto adresa të vendbanimeve: Leskoc dhe Megjureç.

            Do të votohet në hapësirat e objektit Avdiq, në adresën Leskoc.

 

26. Vendvotimi nr. 26 SHF »Boshko Strugar«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e

parë e mbiemrit të të cilëve është »L« duke përfunduar me germën »SH« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Antonio Baldacci, Dinko Franetoviq, Limani 1, Limani 2, Pavle Mijoviq, Radovan Zogoviq, Rruga 6, Rruga 7 - BL I, Rruga 8 dhe Valdanosi.

Do të votohet në hapësirat e SHF »Boshko Strugar«, në adresën Edith Durham..

 

27. Vendvotimi nr. 27  »Hollegro«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e

parë e mbiemrit të të cilëve është »I« duke përfunduar me germën »NJ« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Arnold Von Harff, Cafo Begu, Parku i qytetit, Dr. Marko Popoviq, Edith Durham, Rruga e Kosovës, Mujo Ulqinaku - Cakuli, Pinjeshi, Pinjeshi 1, Pinjeshi 2, Pinjeshi 3, Kalaja, Detarët e Ulqinit, Rruga 1 dhe Rruga 3.

            Do të votohet në hapësirat e objektit të Hollegros, në adresën Detarët e Ulqinit.

 

28. Vendvotimi nr. 28 Çerdhja e fëmijëve »Solidarnost«, ku do të votojnë zgjedhësit

germa e parë e mbiemrit të të cilëve është »M« duke përfunduar me germën »SH« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Qazim Resulbegoviq, Dul Shurdha, Danillo Gjuroviq, Vaso Strugar, Kadi Hysein Mujali, Mehmet Beci, Mollabeqiri, Sabataj Cevi, Rruga 10, Rruga 11, Rruga 12, Rruga 13, Rruga 14, Rruga 17, Rruga 19, Rruga 20 - BL II dhe Ymer Prizreni.

.  Do të votohet në hapësirat e Çerdhes së fëmijëve »Solidarnost«, në adresën Dul Shurdha.

 

29. Vendvotimi nr. 29 Qendra për kulturë, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e

mbiemrit të të cilëve është »M« duke përfunduar me germën »SH« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Ali Podrimja, Ali Riza Ulqinaku, Bulevardi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Fiqri Hasanaga, Meraja, Meraja 1, Ulqini, Rruga 21, Rruga 22, Rruga 23 dhe Rruga 24.

            Do të votohet në hapësirat e Qendrës për kulturë, në adresën Bulevardi Gjergj Kastrioti Skënderbeu.

 

30. Vendvotimi nr. 30 QSH»Vëllazim-Bashkim«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e

parë e mbiemrit të të cilëve është »P« duke përfunduar me germën »SH« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Mali i bardhë, Nëna Terezë, Mehmet Gjyli, Sami Frashëri, Simon Filipaj, Turzmi dhe Rruga 28. 12. 1990.

            Do të votohet në hapësirat e Qendrës shkollore »Vëllazërim-Bashkim«, në adresën Sami Frashëri.

 

31. Vendvotimi nr. 31 Ndërmarrja publike »Ujësjellësi dhe kanalizimi«, ku do të

votojnë zgjedhësit germa e parë e mbiemrit të të cilëve është »K« duke përfunduar me germën »O« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Rruga e Tivarit, Bulevardi Teuta, Gjerana, Gjerana 2, Gjerana 4, Gjerana 6, Gjerana 8, Gjerane 10, Gjerana 12, Gjerana 14, Gjerana 16, Gjerana 18,  Gjerana 20, Gjerana 22, Gjerana 24, Gjerana 26, Gjerana 28, Gjerana 30, Flamingo, Kodra, Ura Port Milena, Ura Teuta, Mozhuri, Rruga e Shkodrës, Rruga e kripores, Suka e Gjekës  dhe Plazhi i madh.

Do të votohet në hapësirat e ndërmarrjes publike »Ujësjellësi e kanalizimi« në adresën Bulevardi Teuta.

 

            32. Vendvotimi nr. 32 objekti »Ismaili«, ku do të votojnë zgjedhësit me adresën e vendbanimit Bojk.

            Do të votohet në hapësirat e objektit Ismaili, në adresën Bojk.

 

            33. Vendvotimi nr. 33 Shtëpia e rinisë Selitë, ku do të votojnë zgjedhësit me adresën e vendbanimit Selitë.

            Do të votohet në hapësirat e Shtëpisë së rinisë, në adresën Selitë.

 

34. Vendvotimi nr. 34 Ndërmarrja Publike »Veprimtaritë komunale« ku do të

votojnë zgjedhësit germa e parë e mbiemrit të të cilëve është »P« duke përfunduar me germën »SH« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Rruga e Tivarit, Bulevardi Teuta, Gjerana, Gjerana 2, Gjerana 4, Gjerana 6, Gjerana 8, Gjerane 10, Gjerana 12, Gjerana 14, Gjerana 16, Gjerana 18,  Gjerana 20, Gjerana 22, Gjerana 24, Gjerana 26, Gjerana 28, Gjerana 30, Flamingo, Kodra, Ura Port Milena, Ura Teuta, Mozhuri, Rruga e Shkodrës, Rruga e kripores, Suka e Gjekës  dhe Plazhi i madh.

Do të votohet në hapësirat e ndërmarrjes publike »Veprimtaritë komunale« në adresën Bulevardi Teuta.

 

35. Vendvotimi nr.  35 SHF Shtoj, ”, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e

mbiemrit të të cilëve është »K« duke përfunduar me germën »SH« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Kodra e Dakajve, Reç, Shtori i epërm, Shtoji poshtë, Rruga 2, Rruga 4, Rruga 5, Rruga 7 - Shtoji poshtë, Rruga 9, Rruga 15, Rruga 15/1, Rruga 15/2, Rruga 15/3, Rruga 15/4, Rruga 16, Rruga 18, Rruga 19/1, Rruga 20 - Shtoji poshtë, Rruga 25, Rruga 25/1, Rruga 26, Rruga 27, Rruga 29, Rruga 29/1, Rruga 29/2, Rruga 29/3, Rruga 29/4, Rruga 29/5, Rruga 31, Rruga 31/1, Rruga 33, Rruga 35, Rruga 37, Rruga 39, Rruga 39/1,  Rruga 41, Rruga 41/1, Rruga 43, Rruga 43/1, Rruga 43/1-A, Rruga 43/2, Rruga 43/3, Rruga 43/4, Rruga 43/5, Rruga 43/5-A, Rruga 43/5-B, Rruga 43/5-B1, Rruga 43/5-B2, Rruga 43/5-B3, Rruga 43/5-B4, Rruga 43/6, Rruga 43/7, Rruga 43/8, Rruga 43/9, Rruga 43/10, Rruga 45, Rruga 45/1, Rruga 45/2, Rruga 47, Rruga 47/1, Rruga 47/2, Rruga 47/3, Rruga 47/4, Rruga 47/5, Rruga 47/6, Rruga 49, Rruga 51, Rruga 51/1, Rruga 53, Rruga 55, Rruga 57, Rruga 59, Rruga 59/1, Rruga 59/2, Rruga 61, Rruga 61/1, Rruga 61/2, Rruga 61/3, Rruga 61/4, Rruga 61/5, Rruga 61/6, Rruga 61/7, Rruga 63, Rruga 65, Rruga 65/1, Rruga a 65/2, Rruga 65/3, Rruga 65/4, Rruga 67, Rruga 67/1, Rruga 69, Rruga 69/1, Rruga 69/2, Rruga 69/3, Rruga 69/4, Rruga 69/5, Rruga 69/6, Rruga 69/7, Rruga 71, Rruga 73, Rruga 75, Rruga 77 dhe Rruga 79.

Do të votohet në hapësirat e Shkollës fillore, në adresën Rruga 47.

 

            36. Vendvotimi nr. 36 Objekat »Sadiković” Objekti »Sadikoviq«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e mbiemrit të të cilëve është »O« duke përfunduar me germën »SH« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimit: Arnold Von Harff, Cafo Begu, Parku i qytetit, Dr. Marko Popoviq, Edith Durham, Rruga e Kosovës, Mujo Ulqinaku - Cakuli, Pinjeshi, Pinjeshi 1, Pinjeshi 2, Pinjeshi 3, Kalaja, Detarët e Ulqinit, Rruga 1 dhe Rruga 3.

            Do të votohet në hapësirat e objektit të Hollegros, në adresën Detarët e Ulqinit.

 

37. Vendvotimi numër 37 QSH »Vëllazërim-Bashkim«, ku do të votojnë zgjedhësit germa e parë e mbiemrit të të cilëve është »J« duke përfunduar me germën »O« e të cilët kanë këto adresa të vendbanimeve: Mali i bardhë, Nëna Terezë, Mehmet Gjyli, Sami Frashëri, Simon Filipaj, Turzmi dhe Rruga 28. 12. 1990.

Do të votohet në hapësirat e Qendrës shkollore »Vëllazërim-Bashkim«, në adresën Sami Frashëri.

 

 

 

Numër.02-33/18

Ulqin, me 15.01.2018.vit.

 

 

        SEKRETARI,                                                                                        KRYETARI,

 Vesna Gaçeviq Rogova,d.v.                                                                      Pjeter Lulgjuraj,d.v.