07. Qershor 2019.

 I/E nderuar këshilltar/e, 

Ju lajmëroj që vazhdimi i Seancës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit e nisur më 29.05.2019, do të mbahet më 08 qershor 2019 me fillim në orën 10.30.      

R e n d i    i    d i t ë s 

    - Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Parë e seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 18 mars 2019, 

 1. √ Pyetjet dhe përgjigjiet e këshilltarëve,
 2. √ Shqyrtimi i Raportit të punës së kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale për vitin 2018, 
 3. Informata mbi lëndën K-1
 4. Propozim vendimi për ndërrimin dhe plotësimin e Vendimit për të Ardhurat e Nëpunësve në Komunën e Ulqinit, 
 5. Propozim vendimi për pajimin komunal të tokës ndërtimore,
 6. Propozim vendimi për pajimin komunal të tokës ndërtimore për objektet ilegale,
 7. Propozim vendimi për rendin komunal, 
 8. Propozim vendimi i kompensimit për shfrytëzimin e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara në territorin e komunës së Ulqinit, 
 9. Propozim vendimi për rregullimin e komunikacionit në territorin e komunës së Ulqinit
 10. Propozim vendimi për besimin e administrimit të hapsirave publike për parkimin e automjeteve, SHPK-së „Parking servis“ Ulqin,
 11. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në Çmimoren e shërbimeve të SHPK ,,Parking Servisi“ Ulqin,
 12. Propozim vendimi për plotësimin e Vendimit për vendparkimet publike në teritorin e Komunës së Ulqinit,
 13. Propozim vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e Institucionit Publik Qendra Ditore për Fëmijë dhe të Rinj „Ulqin“,  
 14. Propozim vendimi për orarin e punës, 
 15. Programi për rregullimin e hapsirës për vitin 2019 dhe Plotësimi i këtij programi,  
 16. Propozim Përfundimi për dhënien e pëlqimit në Raportin e punës për vitin 2018  së NP për Ruajtjen, Kultivimin dhe Mbrojten e Egërsirave „Ulqini“, 
 17. Propozim vendimi për caktimin e vlerës së tregut të patundshmërive për vitin 2019,
 18. Propozim vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për tatim në patundshmëri,
 19. Propozim vendimi për taksat komunale,
 20. Propozim vendimi për kompletimin e parcelës urbanistike nr.227 nga PDU Ulqin për lokalitetin Rana për Damjanoviq Ljubomir,
 21. Propozim vendimi për kalimin e të drejtës së pronësisë Qeverisë së Malit të Zi të lokalitetit „Mavrian“,
 22. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në arritjen e marëveshjes në procedurën kontestimore P.br. 134/18 - Albert Kastrati dhe tj. nga Ulqini dhe, 
 23. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në arritjen e marëveshjes në procedurën kontestimore P.br. 223/18 - Popoviq Shaban dhe tj. nga Ulqini.
 24. Propozim vendimi për shpalljen e parkut të natyrës „Kriporja e Ulqinit”
 25. Propozim vendimi për kalimin e drejtës së ndërtimit Komesariatit Sindikal Ulqin
 26. Draft Statuti i Komunës së Ulqinit. 
 27. Propozim vendimi për lirimin nga obligimi i pagesës së kompensimit  për pajim komunal të tokës ndërtimore për Degën e Sindikatës Komunale Ulqin,  
 28. Informata për ndërtimet në Pyllin e Pishave në Ulqin.

 

KRYETARI,

Dr. Ilir Çapuni, d.v.