17. Prill 2020.

Masat e Ekipit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit te Komunes se  Ulqinit  nga mbledhja e  mbajtur më 16.04.2020

  1. Të gjitha masat, kufizimet  dhe rekomandimet e Ekipit  Komunal  të sjellura  në periudhën e mëparshme do të mbeten në fuqi dhe  shtyhen  në përputhje me masat dhe rekomandimet e Keshillit  Kombëtar Koordinues.

2. Situata epidemiologjike diteve te fundit  është përkeqësuar pjeserisht  dhe tani ne Ulqin kemi janë 22  pacientë me koronavirus.

 3. Eshte vertetuar se rritja e numrit te infektuarve eshte si pasoje e mos respektimit te distances sociale dhe rezultat e vizitave neper amviseri ne kundershtim me masat dhe urdheresat e Keshillit Koordinues Nacional.

 4.Nen vezhdimim e epidemiologut kujdestar  per Ulqinin dhe Tivarin,  gjithsej jane  650 persona.  

 5. Drejtoria e Policisë njesia e sigurise ka njoftuar se gjate muajit mars jane procesuar 10 persona ndersa deri me 15 prill jane procesuar 40 persona te cilet nuk I jane permbajtur masave te KNK.

 6. Me qene se disa persona juridik japin vertetime per te punesuarit e tyre, por edhe per ata qe nuk jane ne marredhenie pune , pa ndonjearsye , kontrolli I nenpunesve te policiese nete ardhmen do te jete me rigoroz dhe do te vertetoi  vlefshmerine e vertetimeve te leshuara per qarkullim nderurban, si dhe arsyetimine udhetimit.

 7. Prodhuesit bujqesore  duhet te kene akt vendimin per regjistrim ne regjistrin e amviserive bujqesore qe e ka leshuar ministria e bujqesise dhe zhvillimit rural ose aktvendimin qe e ka dhene drejtoria per sigurimin ushqimor, veterinare dhe punet fito sanitare nga data 24 mars 2020.

 8. U terhiqe vemendja pronareve te marketeve dhe objekteve te tjere te cilet jane te perjashtuar nga ndalesa e punes, duhet te sigurojne prezencen e rojes I cili do te garantoj mbajtjen e distances sociale, bartjen e maskes mbrojtese dhe dorezave. Ata qe nuk I respektojne keto masa, most tu lejohet hyrja ne keto objekte.

9.  Rreptesisht te respektohet ndalimi I levizjeve ne drejtim te ujdheses Ada, por edhe rrugeve ansore si ne kte pjese te komunes, ashtu edhe ne lagjet e fshatrave Kullomze, Salc etj.

 10. Tek tregu  te  shtohet mbikqyrja e policies komunale dhe most e lejohet qendrimi I konsumatorve ne kundershtim me numrin e e lejuar te qendrimit ne njehapesire te vetme . 11. Ndalohet hyrja në treg pa pajisje mbrojtëse, maska dorezash.

 11. Ndalohet hyrja ne treg  pa paisje mbrojtese, masked he doreza.

12. Diten e diele, tregu do te punoje der ne ora 10:00

13.  Qytetarët dhe personat juridikë, mbeturinat mund ti hedhin  nga ora  05.00-10.00h.

 14. Në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale te zgjidhet problem I lypsave para marketeve , ashtu sic eshte  vepruar ne aksionet e meparshme.