07. Jun 2019.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se nastavak sjednice SO Ulcinj koja je započela 29.05.2019. godine biti održana dana 08.06.2019 sa početkom u 10:30. 

U s v o j e  n i     d n e v n i    r e d:

    - Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 18.03.2019. godine,

 1. √ Pitanja i odgovori  odbornika,
 2. √ Razmatranje Izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave za 2018.god.
 3. Informacija o predmetu K-1
 4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Ulcinj
 5. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
 6. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
 7. Predlog Odluke o komunalnom redu
 8. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Ulcinj
 9. Predlog Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Ulcinj
 10. Predlog Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila društvu sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Ulcinj
 11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga d.o.o. ,, Parking servis Ulcinj''
 12. Predlog Odluka o  dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Opštine Ulcinj
 13. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i tečkoćama u razvoju ,,Ulcinj''
 14. Predlog Odluke o radnom vremenu Opštine Ulcinj
 15. Predlog Programa uredjenja prostora za 2019, sa Dopunom Programa 
 16. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o gazdovanju lovištem Ulcinj za lovnu sezonu 2018 JP za uzgoj i lov divljači ,,Ulcinj''
 17. Predlog Odluke o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu
 18. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu nepokretnosti
 19. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 20. Predlog Odluke o kompletiranju urbanističke parcele br.227 sa ID DUP Ulcinj-Grad za lokalitet Pristan za Damjanović Ljubomira
 21. Predlog Odluke e prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima  Vladi Crne Gore
 22. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanju poravnanja u parničnom postupku P.br.134/18 - Albert Kastrati i dr. iz Ulcinja
 23. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanju poravnanja u parničnom postupku P.br.223/18 - Popović Šaban i dr. iz Ulcinja
 24. Predlog odluke o proglašenju parka prirode „Ulcinjska Solana”
 25. Predlog odluke o prenosu prava gradnje Sindikalnom povjereništvu Ulcinj
 26. Predlog odluke o utvrđivanju nacrta statuta opštine Ulcinj
 27. Predlog Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (Sindikalno povjereništvo Ulcinj)
 28. Informacija o gradnji u Borovoj šumi

PREDSJEDNIK

dr. Ilir Čapuni