05. Jun 2020.

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list
CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je „Hill Beach“ d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj
bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskoj parceli broj 27/2 KO Donji
Štoj, Opština Ulcinj.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu
dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV
Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za komunalne
djelatnosti i zaštitu životne sredine, Opštine Ulcinj, radnim danima od 9 do 12
časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu prirode i životne
sredine www.epa.org.me.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu
Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 12.06.2020.godine.