11. Korrik 2018.
Audio: Mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Ilir Čapuni 00:00:11 - 00:05:33

2. Džavid Hodžić 00:05:35 - 00:06:43

3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:06:44 - 00:07:58

4. Borislav Bašović 00:07:59 - 00:08:23

5. Omer Bajraktari 00:08:42 - 00:13:25

6. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:13:26 - 00:14:48

7. Marko Škrelja 00:14:49 - 00:16:13

8. Borislav Bašović 00:16:24 - 00:22:11

9. Predlagač: Sead Osmanović 00:22:55 - 00:25:30

10. Bojan Đakonović 00:25:56 - 00:28:16

11. Haxhi Sulejmani 00:28:29 - 00:30:32

12. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:30:33 - 00:31:12

13. Haxhi Sulejmani 00:31:13 - 00:31:53

14. Borislav Bašović 00:32:09 - 00:34:50

15. Ilir Harasani 00:35:03 - 00:36:52

16. Naser Resulbegović 00:37:04 - 00:43:04

17. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:43:07 - 00:43:54

18. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:43:55 - 00:45:27

19. Predlagač: Sead Osmanović 00:45:28 - 00:48:35

20. Naser Resulbegović 00:48:56 - 00:52:50

21. Borislav Bašović 00:53:15 - 00:53:49

22. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:53:51 - 00:55:05

23. Predlagač: Burim Kroma 00:55:05 - 00:55:57

24. Bojan Đakonović 00:56:08 - 00:56:32

25. Haxhi Sulejmani 00:56:44 - 00:57:10

26. Džavid Hodžić 00:57:21 - 00:59:08

27. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:59:09 - 01:00:44

28. Predlagač: Sead Osmanović 01:00:45 - 01:02:23

29. Bojan Đakonović 01:02:50 - 01:03:44

30. Haxhi Sulejmani 01:03:59 - 01:07:35

31. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:07:36 - 01:09:46

32. Predlagač: Burim Kroma 01:09:47 - 01:12:07

33. Bojan Đakonović 01:12:24 - 01:13:03

34. Haxhi Sulejmani 01:13:29 - 01:17:05

35. Džavid Hodžić 01:17:10 - 01:18:33

36. Predlagač: Burim Kroma 01:19:18 - 01:20:17

37. Haxhi Sulejmani 01:20:34 - 01:21:35

38. Predlagač: Burim Kroma 01:21:51 - 01:22:27

39. Haxhi Sulejmani 01:22:38 - 01:23:40

40. Predlagač: Burim Kroma 01:23:55 - 01:24:50

41. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:24:51 - 01:27:30

42. Bojan Đakonović 01:27:36 - 01:30:45

43. Sabri Salaj 01:31:03 - 01:33:24

44. Ilir Harasani 01:33:45 - 01:35:15

45. Agron Mehmeti 01:35:26 - 01:40:06

46. Borislav Bašović 01:40:21 - 01:43:01

47. Sabri Salaj 01:43:13 - 01:44:49

48. Haxhi Sulejmani 01:45:05 - 01:48:34

49. Predsjednik Opštine: Ljoro Nrekić 01:48:53 - 01:57:25

50. Boro Bašović 01:58:09 - 01:58:58

51. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:59:02 - 02:00:29

52. Boro Bašović 02:00:40 - 02:02:05

53. Bojan Đakonović 02:02:31 - 02:02:55

54. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:03:06 - 02:04:16

55. Bojan Đakonović 02:04:27 - 02:04:50

56. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:04:52 - 02:06:23

57. Sabri Salaj 02:06:24 - 02:07:02

58. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:07:04 - 02:08:02

59. Sabri Salaj 02:08:03 - 02:08:20

60. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:08:21 - 02:09:40

61. Sabri Salaj 02:09:41 - 02:10:14

62. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:10:16 - 02:12:21

63. Jasmina Hasa 02:12:23 - 02:17:16

64. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:17:17 - 02:17:41

65. Haxhi Sulejmani 02:17:42 - 02:18:43

66. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:18:44 - 02:20:08

67. Sabri Salaj 02:20:10 - 02:21:33

68. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:21:35 - 02:22:10

69. Sabri Salaj 02:22:11 - 02:22:58

70. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:22:59 - 02:23:50