01. Gusht 2018.
Audio: Mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Uvodno izlaganje Predsjednika Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:01:52

2. Florim Pali 00:01:57 - 00:03:18

3.Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:03:20 - 00:05:35

4. Sead Osmanovic 00:05:47 - 00:06:25

5. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:06:31 - 00:07:41

6. Luigj Shkrelja 00:07:41 - 00:10:19

7. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:10:22 - 00:12:30

8. Aleksandar Dabović 00:12:42 - 00:14:01

9. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:14:03 - 00:16:52

10. Bojan Đakonović 00:16:54 - 00:17:19

11. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:17:20 - 00:17:32

12. Aleksandar Dabovic 00:17:33 - 00:18:13

13. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:18:14 - 00:19:00

14. Borislav Bašović 00:19:04 - 00:25:44

15. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:25:45 - 00:26:22

16. Borislav Bašović 00:26:25 - 00:26:47

17. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:26:48 - 00:28:17

18. Predsjednik Opštine: Ljoro Nrekić 00:28:21 - 00:29:57

19. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:29:58 - 00:31:35

20. Borislav Bašović 00:31:44 - 00:35:01

21. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:35:02 - 00:35:14

22. Florim Pali 00:35:21 - 00:38:03

23. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:38:08 - 00:39:05

24. Sabri Salaj 00:39:29 - 00:41:02

25. Omer Bajraktari 00:41:22 - 00:43:02

26. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:43:03 - 00:43:44

27. Marko Škrelja 00:43:45 - 00:48:26

28. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:48:28 - 00:49:15

29. Mustafa Gorana 00:49:31 - 00:50:53

30. Bojan Đakonović 00:51:21 - 00:52:15

31. Haxhi Sulejmani 00:52:34 - 00:54:02

32. Borislav Bašović 00:54:31 - 00:56:46

33. Agron Mehmedi 00:57:02 - 00:58:31

34. Mustafa Gorana 00:59:08 - 01:00:10

35. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:00:12 - 01:01:22

36. Predlagač: Mustaf Gorana 01:01:24 - 01:03:32

37. Bojan Đakonović 01:03:53 - 01:05:37

38. Haxhi Sulejmani 01:05:56 - 01:07:18

39. Agron Mehmedi 01:07:41 - 01:12:52

40. Borislav Bašović 01:13:29 - 01:15:21

41. Ilir Harasani 01:15:33 - 01:18:46

42. Sabri Salaj 01:19:00 - 01:21:52

43. Florim Pali 01:22:09 - 01:28:12

44. Agron Mehmeti 01:28:31 - 01:30:18

45. Haxhi Sulejmani 01:30:46 - 01:32:15

46. Luigj Shkrela 01:32:32 - 01:40:00

47. Mustafa Gorana 01:40:16 - 01:42:30

48. Hadixhe Gjoni 01:43:10 - 01:44:48

49. Boro Bašović 01:45:00 - 01:48:16

50. Luigj Shkrela 01:48:34 - 01:51:03

51. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:51:04 - 01:51:32

53. Ilir Harasani 01:51:41 - 01:52:37

54. Agron Mehmedi 00:52:49 - 01:54:09

55. Mustafa Gorana 01:54:33 - 01:55:20

56.Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:55:21 - 01:57:36

57. Ahmet Aljosi 01:57:44 - 01:59:07

58. Bojan Đakonović 01:59:21 - 01:59:46

59. Haxhi Sulejmani 02:00:31 - 02:02:44

60. Dzavid Hodžić 02:03:05 - 02:05:19

61. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:05:21 - 02:07:19

62. Ahmet Aljoši 02:07:24 - 02:09:11

63. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:09:12 - 02:10:47

64. Ahmet Aljoši 02:10:49 - 02:13:26

65. Bojana Đakonović 02:13:44 - 02:14:16

66.Haxhi Sulejmani 02:14:50 - 02:16:14

67. Džavid Hodžić 02:16:34 - 02:18:58

68. Borislav Bašović 02:19:13 - 02:21:53

69.Predlagač: Almir Molabećiri 02:22:05 - 02:24:02

70.Boro Bašović 02:24:12 - 02:24:42

71. Luigj Shkrela 02:24:47 - 02:26:23

72.Džavid Hodžić 02:27:36 - 02:30:05

73. Borislav Bašović 02:30:14 - 02:31:40

74. Agron Mehmeti 02:31:52 - 02:33:38

75. Haxhi Suleljmani 02:33:53 - 02:37:50

76. Ahmet Aljoši 02:38:03 - 02:38:58

77. Haxhi Suleljmani 02:39:40 - 02:40:06

78. Omer Bajraktari 02:40:19 -02:42:48

79. Luigj Shkrela 02:43:11 - 02:46:17

80. Arijan Ljamović 02:46:38 - 02:48:29

81. Ahmet Aljoši 02:48:46 - 02:49:24

82. Florim Pali 02:49:37 - 02:51:44

83.Sabri Salaj 02:51:55 - 02:52:57

84. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:52:58 - 02:54:10

85. Ahmet Aljoši 02:54:35 - 02:56:04

86. Bojan Đakonović 02:56:16 - 02:56:58

87. Haxhi Suleljmani 02:57:10 - 03:01:00

88. Replika:Nazif Cungu - Haxhi Suleljmani 03:02:06 - 03:09:53

89. Agron Mehmedi 03:10:22 - 03:10:50

90. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:10:53 - 03:12:33