10. Shtator 2018.
Video: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Predsjednik skupštine Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:02:46

2. Nazif Cungu 00:02:54 - 00:05:01

3. Luigj Shkrelja 00:05:20 - 00:10:56

4. Džavid Hodžić 00:11:08 - 00:14:44

5. Haxhi Sulejmani 00:15:04 - 00:18:24

6. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:18:46 - 00:24:55

7. Ardijan Mavrić 00:25:10 - 00:28:23

8. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:28:24 - 00:30:52

9. Luigj Shkrelja 00:31:04 - 00:34:01

10. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:34:02 - 00:34:50

11. Jasmina Hasa 00:35:04 - 00:36:08

12. Boro Bašović 00:37:00 - 00:39:15

13. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:39:16 - 00:18:13

14. Mehmed Mila 00:42:12 - 00:47:54

15. Luigj Shkrelja 00:48:24 - 00:55:52

16. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:55:53 - 00:57:54

17. Ardijan Mavrić, Luigj Shkrelja 00:57:55 - 01:07:15

18. Đorđe Kalezić 01:07:35 - 01:14:45

19. Bojan Đakonović 01:15:19 - 01:16:50

19. Džavid Hodžić 01:17:10 - 00:19:17

21. Haxhi Sulejmani 01:19:44 - 01:20:03

21. Naser Resulbegović kvar

23. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni kvar

24. Mehmed Mila kvar

25. Nikola Dragić kvar

26. Bojan Đakonović Džavid Hodžić kvar

27. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni, Nikola Dragić 01:46:43 - 01:53:12

28. Mehmed Mila , Nikola Dragić 01:53:22 - 01:57:17

29. Jasmina Hasa 01:57:37 - 01:58:40

30. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni, Nikola Dragić 01:58:41 - 02:05:48

31. Džavid Hodžić 02:06:00 - 02:08:33

32. Luigj Shkrelja 02:08:52 - 02:12:20

33. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni, Nikola Dragić 02:12:21 - 02:15:58

33. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni, Luigj Shkrelja 02:17:36 - 02:23:33