27. Mars 2019.
AUDIO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019

Predsjednik Ilir Čapuni: 00:00:00 - 00:06:33

Predsjednik Loro Nrekić - 00:06:38 - 00:08:23

Predsjednik Ilir Čapuni: 00:08:25 - 00:10:07

Agron Mehmedi: 00:10:09 - 00:11:31

Predsjednik Loro Nrekić: 00:11:33 - 00:14:30

Predsjednik Ilir Čapuni: 00:14:31 - 00:16:41

Agron Mehmedi: 00:16:47 - 00:17:47

Haxhi Sulejmani: 00:17:47 - 00:20:50

Predsjednik Ilir Čapuni: 00:20:51 - 00:21:43

Sabri Salaj: 00:21:53 - 00:26:25

Predsjednik Ilir Čapuni: 00:26:26 - 00:30:42

Predsjednik Loro Nrekić: 00:30:50 - 00:32:00

Sabri Salaj: 00:32:17 - 00:33:28

Predsjednik Loro Nrekić: 00:33:37 - 00:36:26

Sabri Salaj: 00:36:37 - 00:37:35

Borislav Bašović : 00:38:00 - 00:39:58

Predsjednik Ilir Čapuni: 00:39:59 - 00:48:10

Haxhi Sulejmani: 00:48:21 - 00:50:00

Borislav Bašović : 00:50:27 - 00:55:09

Jasmina Hasa: 00:55:35 - 00:56:35

Marko Škrelja: 00:56:52 - 01:02:37

Predsjednik Ilir Čapuni: 01:02:39 - 01:05:08

Ilir Harasani: 01:05:12 - 01:05:58

Predsjednik Ilir Čapuni: 01:05:59 - 01:06:56

Agron Mehmedi: 01:07:02 - 01:08:13

Predsjednik Ilir Čapuni: 01:08:15 - 01:09:10

Bojan Đakonović: 01:09:20 - 01:10:06

Borislav Bašović : 01:10:23 - 01:11:26

Predsjednik Ilir Čapuni: 01:11:27 - 01:13:40

Sead Osmanović: 01:14:10 - 01:15:54

Predsjednik Ilir Čapuni: 01:15:55 - 01:17:17

Mustafa Gorana: 01:17:54 - 01:20:43

Bojan Đakonović.: 01:21:01 - 01:22:10

Haxhi Sulejmani: 01:22:29 - 01:23:45

Naser Resulbegovic: 01:24:18 - 01:30:33

R::Ilir Harasani - Agron Mehmedi: 01:30:57 - 01:43:35

Mustafa Gorana : 01:43:36 - 01:45:42

Predsjednik Ilir Čapuni: 01:45:43 - 01:47:22

Agron Ibrahimi: 01:47:29 - 01:51:38

Bojana Đakonović i Haxhi Sulejmani: 01:52:09 - 01:54:02

Sabri Salaj: 01:54:22 - 01:56:35

Agron Ibrahimi: 01:56:55 - 01:59:48

Predsjednik Ilir Čapuni: 01:59:50 - 02:01:40

Pranvera Sulić: 02:01:47 - 02:03:27

Majlinda Duraku: 02:04:04 - 02:04:50

Bojan Đakonović: 02:05:04 - 02:05:17

Predsjednik Ilir Čapuni: 02:05:18 - 02:06:30

Mustafa Gorana: 02:06:35 - 02:10:24

Bojana Đakonović i Haxhi Sulejmani: 02:11:03 - 02:14:35

Borislav Bašovič: 02:14:57 - 02:17:20

Agron Mehmedi: 02:17:29 - 02:21:16

Predsjednik Ilir Čapuni: 02:21:17 - 02:24:21

Agron Mehmeti: 02:24:24 - 02:27:35

Sabri Salaj: 02:27:44 - 02:28:49

Florim Pali: 02:29:02 - 02:31:36

Borislav Bašović: 02:32:02 - 02:35:05

Omer Bajraktari: 02:35:34 - 02:37:28

Jasmina Hasa: 02:37:50 - 02:39:17

Borislav Bašović: 02:39:34 - 02:40:39

Agron Mehmeti: 02:40:50 - 02:41:36

Bojan Đakonović: 02:41:48 - 02:43:10

Borislav Bašović: 02:43:34 - 02:44:46

Ardijan Mavriq: 02:45:00 - 02:46:24

Bojan Đakonović: 02:46:55 - 02:47:48

Ardijan Mavriq: 02:47:58 - 02:48:26

Bojan Đakonović: 02:48:38 - 02:49:22

Borislav Bašović (replica) Ardijan Mavriq: 02:49:30 - 02:52:52

Beqir Seloviq: 02:53:07 - 02:53:56

Predsjednik Loro Nrekić:- 02:54:20 - 03:00:37

Predsjednik Ilir Čapuni: 03:00:38 - 03:02:43

Mustafa Gorana: 03:02:54 - 03:09:21

Bojan Đakonović: 03:09:44 - 03:10:40

Predsjednik Ilir Čapuni: 03:10:41 - 03:13:07

Florim Pali: 03:13:11 - 03:14:43

Predsjednik Ilir Čapuni: 03:14:44 - 03:16:16

Predsjednik Loro Nrekić:- 03:16:33 - 03:17:13

Predsjednik Ilir Čapuni: 03:17:14 - 03:18:13

Ahmed Aloši: 03:18:20 - 03:19:27

Bojan Đakonović: 03:20:03 - 03:20:29

Predsjednik Ilir Čapuni: 03:20:30 - 03:25:24

Ahmed Aloši: 03:25:25 - 03:26:31

Bojan Đakonović: 03:27:18 - 03:27:31

Predsjednik Ilir Čapuni: 03:27:32 - 03:28:47

Ahmed Alosi ( replica) Arijan Murati: 03:28:58 - 03:31:10

Ilir Harasani: 03:31:26 - 03:32:41

Replica ( Ahmed Aloši, Ardijan Mavrić,Arijan Murati): 03:33:02 - 03:42:13

Beqir Seloviq: 03:42:33 - 03:44:00

Florim Pali: 03:44:17 - 03:45:35

R::Ardijan Mavrić - Beqir Selović- Ahmed Aloši: 03:45:45 - 03:52:17

Borislav Bašović - Ahmed Aloši: 03:52:30 - 03:55:41

Arijan Murati: 03:56:00 - 03:57:05

Ardijan Mavrić Ahmed Aloši: 03:57:12 - 03:59:38

Predsjednik Loro Nrekić: 04:00:05 - 04:10:35

Ilir Harasani: 04:10:55 - 04:12:54

Ardijan Mavrić: 04:13:05 - 04:16:56

Sabri Salaj: 04:17:02 - 04:20:53

Predsjednik Loro Nrekić: 04:21:48 - 04:33:23

Predsjednik Ilir Čapuni: 04:33:24 - 04:38:42

Predsjednik Loro Nrekić: 04:38:48 - 04:43:05

Bojan Đakonović: 04:43:15 - 04:44:00

Agron Mehmeti: 04:44:13 - 04:46:24

Predsjednik Ilir Čapuni: 04:46:25 - 04:47:42

Ardijan Mavrić: 04:47:54 - 04:49:15

Predsjednik Loro Nrekić: 04:49:29 - 04:50:48

Ardijan Mavrić: 04:51:00 - 04:51:51

Predsjednik Ilir Čapuni: 04:51:52 - 04:52:46

Agron Mehmeti: 04:53:20 - 04:55:00

Predsjednik Ilir Čapuni: 04:55:05 - 04:56:48

Florim Pali: 04:57:01 - 04:58:50

Jasmina Hasa: 04:59:17 - 05:00:08

Predsjednik Loro Nrekić: 05:00:34 - 05:02:55

Predsjednik Ilir Čapuni: 05:02:56 - 05:04:05

Mustafa Gorana: 05:04:06 - 05:07:09

Bojan Đakonović: 05:07:21 - 05:08:51

Ilir Harasani: 05:09:02 - 05:11:32

Borislav Bašović: 05:11:50 - 05:18:18

Skender Kalezić: 05:18:37 - 05:21:20

Sabri salaj: 05:21:30 - 05:24:58

Florim Pali: 05:25:00 - 05:32:12

Predsjednik Ilir Čapuni: 05:32:13 - 05:34:50

Jasmina Hasa: 05:34:58 - 05:40:50

Sabri Salaj: 05:40:57 - 05:43:24

Agron Mehmeti: 05:43:37 - 05:47:37

Florim Pali: 05:47:47 - 05:51:12

Arijan Lajmović: 05:51:23 - 05:55:03

Predsjednik Ilir Čapuni: 05:55:04 - 05:56:05

Naser Resulbegović: 05:56:07 - 05:59:46

Borislav Bašović: 06:00:07 - 06:03:03

Mustafa Gorana: 06:03:20 - 06:07:20

Predsjednik Loro Nrekić: 06:07:50 - 06:13:45

Predsjednik Ilir Čapuni: 06:13:47 - 06:15:08

Sabri Salaj: 06:15:18 - 06:17:15

Predsjednik Ilir Čapuni: 06:17:16 - 06:18:41

Sabri Salaj: 06:18:42 - 06:19:59

Ardijan Mavriq: 06:20:18 - 06:21:06

Predsjednik Ilir Čapuni: 06:21:07 - 06:22:55

 Sabri Salaj: 06:23:06 - 06:25:16

Arijan Ljamović: 06:25:29 - 06:26:29

Sabri Salaj: 06:26:30 - 06:26:50

Predsjednik Ilir Čapuni: 06:26:51 - 06:29:30

Sabri Salaj: 06:29:31 - 06:30:48

Ilir Harasani: 06:30:58 - 06:32:21

Predsjednik Ilir Čapuni: 06:32:22 - 06:35:45

Sabri Salaj: 06:35:46 - 06:37:04

Predsjednik Ilir Čapuni: 06:37:05 - 06:37:50