12. Qershor 2019.
Audio: Mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit 29.05.2019.

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:06:36

2. Sabri Salaj 00:06:42 - 00:07:13

3. Haxhi Sulejmani 00:07:45 - 00:11:09

4. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:11:14 - 00:13:03

5. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:13:04 - 00:14:00

6. Borislav Bašović 00:14:01 - 00:15:30

7. Nazif Cungu 00:15:34 - 00:18:12

8. Borislav Bašović 00:18:18 - 00:21:06

9. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 00:21:13 - 00:34:01

10. Florim Pali 00:25:07 - 00:28:12

11. Sabri Salaj 00:28:19 - 00:33:11

12. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:33:33 - 00:34:36

13. Haxhi Sulejmani 00:34:40 - 00:88:13

14. Arijan Ljamović 00:38:50 - 00:42:21

15. Ilir Harasani 00:42:33 - 00:44:42

16. Florim Pali 00:44:48 - 00:46:00

17. Nazif Cungu 00:46:33 - 00:49:24

18. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:49:25 - 00:49:58

19. Leonora Shata 00:50:00 - 00:52:26

20. Borislav Bašović 00:52:33 - 00:56:03

20. Ardijan Mavrić 00:56:15 - 00:58:07

22. Leonora Shata 00:58:30 - 01:00:39

23. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:00:40 - 01:05:50

24. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 01:05:52 - 01:19:20

25. Borislav Bašović 01:19:21 - 01:20:12

26. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:19:13 - 01:33:12

27. Omer Bajraktari 01:33:20 - 01:35:40

28. Haxhi Sulejmani 01:35:50 - 01:36:56

29. Arijan Murati 01:37:18 - 01:40:50

30. Leonora Shata 01:41:00 - 01:41:37

31. Džavid Hodžić 01:41:48 - 01:43:30

32. Beqir Salloviq 01:43:40 - 01:44:54

33. Borislav Bašović 01:45:05 - 01:52:02

34. Sabri Salaj 01:52:05 - 01:53:45

35. "Ardijan Mavrić 01:53:50 - 01:54:42

36. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:54:43 - 01:56:57

37. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 01:56:57 - 02:19:55

38. "Predsjednici odbora: Bojan Đakonović Haxhi Sulejmani" 02:20:30 - 02:25:54

39. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 02:25:45 - 02:42:04

40. Leonora Shata 02:42:05 - 02:43:17

41. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 02:43:20 - 02:50:35

42. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:50:36 - 02:54:03

43. Ahmed Aloshi 02:54:04 - 02:54:47

44. Burim Kroma 02:54:51 - 02:57:06

45. "Predsjednici odbora: Bojan Đakonović Haxhi Sulejmani" 02:57:30 - 03:08:27

46. Replika: Luigj Shkrela- Haxhi Sulejmani 03:08:45 - 03:22:01

47. Džavid Hodžić 03:22:12 - 03:27:20

48. Jasmina Hasa 03:27:43 - 03:32:42

49. Ilir Harasani 03:33:09 - 03:39:53

50. Naser Resulbegović 03:40:14 - 03:47:12

51. "Replica: Sabri Salaj - Haxhi Sulejmani Luigj Shkrela" 03:47:28 - 04:12:25

52. Beqir Salloviq 04:12:42 - 04:16:03

53. Agron Mehmeti 04:16:18 - 04:19:44

54. Nazif Cungu 04:19:55 - 04:28:15

55. Borislav Bašović 04:28:38 - 04:33:19

56. Burim Kroma 04:34:00 - 04:43:00

57. Borislav Bašović 04:41:30 - 04:42:50

58. Haxhi Sulejmani 04:43:10 - 04:44:00

59. Ahmed Aloshi 04:44:50 - 04:48:15

60. Agron Mehmeti 04:48:30 - 04:49:18

61. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 04:49:32 - 05:00:57

62. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:01:00 - 05:03:21

63. Luigj Shkrela 05:03:21 - 05:05:45

64. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:05:46 - 05:06:43

65. "Predsjednici Odbora Haxhi Sulejmani Bojan Đakonović" 05:06:50 - 05:09:22

66. Sead Osmanović 05:09:30 - 05:12:00

67. Haxhi Sulejmani 05:12:01 - 05:13:59

68. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:14:00 - 05:14:43

69. Mustafa Gorana 05:14:45 - 05:22:31

70. Predsjednici Odbora: Haxhi Sulejmani Bojan Đakonović, Džavid Hodžić 05:22:47 - 05:25:30

71. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:25:31 - 05:26:15

72. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 05:26:17 - 05:27:28

73. Ardijan Mavrić 05:27:40 - 05:29:03

74. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:29:04 - 05:29:30

75. Borislav Bašović 05:29:40 - 05:30:08

76. Nazif Cungu 05:30:50 - 05:40:20

77. Jasmina Hasa 05:40:43 - 05:43:50

78. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:43:51 - 05:44:37

79. Omer Bajraktari 05:44:43 - 05:49:55

80. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 05:49:56 - 05:51:20

81. Predsjednik Opštine Loro Nrekić 05:51:25 - 06:09:33

82. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 06:09:34 - 06:10:15

83. Nazif Cungu 06:10:20 - 06:12:46

84. Haxhi Sulejmani 06:13:00 - 06:15:03

85. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 06:15:04 - 06:16:07