19. Qershor 2019.
Audio: Mbledhja e Dytë e senacës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit- vazhdimi 10.06.2019.

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:02:367

2. Džavid Hodžić:  00:02:46 - 00:03:46

3. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni : 00:03:47 - 00:07:34

4. Mustafa Gorana:   00:07:45 - 00:13:03

5. Mejlinda Kurt , Haxhi Sulejmani, Džavid Hodžić : 00:13:27 - 00:16:37

6. Arijan Murati:  00:17:00 - 00:17:35

7. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni : 00:17:36 - 00:19:06

8. Jasmina Hasa:  00:19:24 - 00:21:58

9. Haxhi Sulejmani: 00:22:22 - 00:23:05

10. Agron Mehmeti:  00:23:45 - 00:30:00

11. Mustaf Gorana: 00:30:42 - 00:39:00

12. Mejlinda Kurt , Džavid Hodžić: 00:39:22 - 00:41:10

13. Mustafa Gorana:  00:41:40 - 00:42:51

14. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:  00:42:53 - 00:44:35

15. Mustafa Gorana: 00:44:33 - 00:47:01

16. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:47:01 - 00:47:50

17. Mustafa Gorana:  00:47:56 - 00:49:46

18. Mejlinda Kurt:  00:50:06 - 00:51:10

20. Agron Mehmeti:  00:51:30 - 00:54:08

20. Nela Milović:  00:54:27 - 00:56:46

22. Ardijan Mavriq: 00:57:10 - 00:58:02

23. Dritan Alaj:  00:58:15 - 01:58:50

24. Aleksandar Jacović: 00:59:10 - 01:04:11

25. Naser Resulbegović:  01:04:35 - 01:08:33

26. Agron Mehmeti: 01:08:55 - 01:10:12

27. Omer Bajraktari 01:10:20 - 01:12:58

28. Arijan Ljamović:  01:13:05 - 01:16:35

29. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:  01:16:36 - 01:17:28

30. Predsjednik Opštine Loro Nrekić: 01:17:26 - 01:22:48

31. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:  01:22:49 - 01:29:47

32. Mustafa Gorana:  01:29:57 - 01:33:29

33. Mejlinda Kurt, Haxhi Sulejmani:  01:33:46 - 01:34:51

34. Agron Mehmeti: 01:35:40 - 01:39:32

35: Florim Pali: 01:40:01 - 01:42:17

35. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 01:42:18 - 01:43:00

36. Mustafa Gorana: 01:43:15 - 01:47:19

37. Džavid Hodžić:  01:47:30 - 01:49:36

38. Florim Pali:  01:49:50 - 01:51:44

39. Aleksandar Jacović: 01:52:12 - 01:55:13

40. Agron Mehmeti: 01:55:24 - 01:57:21

41. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:   01:57:22 - 01:59:02

42. Mustafa Gorana: 01:59:30 - 02:02:03

43. Mejlinda Kurt, , Džavid Hodžić : 02:02:16 - 02:03:47

44. Agron Mehmeti: 02:03:55 - 02:04:52

45. Mustafa Gorana: 02:05:20 - 02:05:44

46. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:  02:05:45 - 02:06:53

47. Pranvera Sulić: 02:07:00 - 02:08:08

48. Mejlinda Kurt:  02:08:16 - 02:08:42

49. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni:   02:08:43 - 02:09:45

50. Milazim Mustafa: 02:10:00 - 02:11:42

51. Haxhi Sulejmani, Mejlinda Kurt, : 02:11:52 - 02:12:44

52.Florim Pali: 02:13:05 - 02:17:22

53. Milazim Mustafa: 02:17:50 - 02:20:02

54. Agron Mehmeti:  02:20:19 - 02:21:02

55. Omer Bjraktari:  02:21:20 - 02:22:21

56. Milazim Mustafa:  02:23:14 - 02:24:03

57. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni : 02:24:04 - 02:25:17