12. Janar 2022.

L A J M Ë R O N opinionin e interesuar

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

 

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, 

 

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

 

se bartësi i projektit „Brać

Më shumë
30. Nëntor 2021.

PROGRAMI I SHQYRTIMIT PUBLIK

15. Nëntor 2021.

LAJMERIM PUBLIK-

30. Shtator 2021.

LAJMRIM