13. Qershor 2022.

THËRRAS MBLEDHJEN E DYTË TË SEANCËS SË PARË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale (“Fleta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018, 34/19 dhe 38/20), nenit 66 të Rregullores së punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit (“Fleta Zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e Komunës nr. 27/20),

THËRRAS

MBLEDHJEN E DYTË TË SEANCËS SË PARË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUN&Eu

Më shumë