06. Maj 2019.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                       

Partija 1. Održavanje vozila Opštine Ulcinj, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 11.500,00 €, Partija 2. Registracija vozila Opštine Ulcinj, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 4.500,00 €. Tenderska dokumentacija broj 04/19 - 01-176/2-19 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 06.05.2019.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.