11. Februar 2020.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                      

Partija 1. Održavanje vozila Opštine Ulcinj, Partija 2. Registracija vozila Opštine Ulcinj, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 18.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 03/20 - 01-76/20-2 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 11.02.2020.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.