14. Februar 2020.

Predsjednik Opštine Ulcinj, donijeo je Zaključak broj 01-165/20 od 06.02.2020. godine, o utvrđivanju Nacrta  Lokalnog akcionog plana biodiverziteta za područje opštine Ulcinj za period 2020 - 2025. godine Opštine Ulcinj i Nacrt  stavio na javnu raspravu, te obavezao Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta,  da shodno članu 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 02/18 i 34/19) sprovede javnu raspravu.

Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta objavljuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava počinje 14. 02. i trajaće zaključno sa 02.03.2020. godine.

Program javne rasprave Nacrta  Lokalnog akcionog plana biodiverziteta za područje opštine Ulcinj za period 2020 - 2025, objavljuje se na internet site-u Opštine Ulcinj i na oglasnoj tabli organa lokalne uprave, Radio Ulcinja i u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim licima u prostorijama Sekretarijata za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta u kancelariji 75, na prvom spratu.

Javna rasprava održaće se kroz elektronsku, pisanu i usmenu formu.

Javna rasprava u elektronskoj formi organizuje se putem dostavljanja elektronskih primjedbi, predloga i sugestija građana i drugih učesnika na email: mustafa.gorana@ul-gov.me u toku trajanja perioda predvidjenog za javnu raspravu.

Centralna Javna rasprava održat će se u četvrtak 27 februara  2020 g. sa početkom u 13,00h  u administrativnoj zgradi opštine Ulcinj u Sali Skupštine opštine.   

Pozivaju se zainteresovani organi, organizacije, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke.

Prijedlozi, sugestije, komentari i mišljenja u pisanoj formi na tekst Nacrta mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, na adresu Bulevar “Đ.K.Skenderbeg” broj 1, neposredno preko Građanskog biroa.

Po okončanju rasprave, Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta, kao obrađivač razmotriće podnesene primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, sačini rezime komentara i stavova o prihvatanju, kao i razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji  će biti dostupan javnosti putem navedenog sajta opštine Ulcinj i biti sastavni dio materijala za sjednicu Skupštine.

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU AM BIJENTA

S E K R E T A R

Mustafa Gorana, dipl.ing.maš.                                                                                    

Lokalni akcioni plan biodiverziteta za područje opštine Ulcinj za period 2020-2025. godina

Datum: 14. Februar 2020. | Veličina: 1.81MB | Adobe PDF

Zaključak Nacrta Lokalnog akcionog plana biodiverziteta za područje opštine Ulcinj za period 2020 - 2025

Datum: 14. Februar 2020. | Veličina: 0.3MB | Adobe PDF