02. Novembar 2020.

Predsjednik Opštine Ulcinj, Odlukom broj 01-451/20-1 od 02.11.2020.godine utvrdio je Nacrt Predloga Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2021. godinu.

Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Povodom Nacrta Predloga Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2021. godinu organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana, počev od 02.11.2020 do 17.11.2020.godine.

Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet stranicu Opštine Ulcinj www.ul-gov.me.

Javna rasprava održaće se u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi.

Javna rasprava u elektrnoskoj formi organizuje se putem dostavljanja elektronskih primjedbi, prijedloga i sugestija građana i drugih učesnika na e-mail adresu finance@ul-gov.me, zaključno sa danom okončanja javne rasprave.

Javna rasprava u pisanoj formi organizuje se putem dostavljanja pisanih primjedbi, prijedloga i sugestija građana i drugih učesnika na adresu Sekretarijat za finansije i budžet, bul. Đ.K.Skenderbeu, zaključno sa danom okončanja javne rasprave.

Javne rasprave u usmenoj formi održaće se kako slijedi:

Vladimir u prostorijama Kino sale dana 12.11.2020.godine u 12:00 časova;
Centralna javna rasprava održaće se u sali Skupštine Opštine Ulcinj 16.11 2020.godine u 12:00 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za finansije i budžet, koji će po okončanju iste, sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama učesnika i isti objaviti na web sajtu Opštine Ulcinj.

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I BUDŽET

Nacrt Predloga Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2021. godinu

Datum: 02. Novembar 2020. | Veličina: 0.84MB | Adobe PDF