26. Mart 2021.

Na osnovu člana 3. zaključka o utvrdjivanju nacrta Odluke o finansiranju sporta Opštine Ulcinj br. 01-041/21-510/1 od 26.03.2021.godine, Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, donosi

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

N A C R T A   ODLUKE O FINANSIRANJU SPORTA OPŠTINE ULCINJ   

Nacrt Odluke o finansiranju sporta Opštine Ulcinj stavlja se na javnu raspravu shodno Zaključku o utvrdjivanju nacrta Odluke o finansiranju sporta Opštine Ulcinj.

Javna rasprava traje 15 dana, počev od 26.03.2021.godine.

Nacrt Odluke će biti izložen na oglasnoj tabli Opštine Ulcinj - u Gradjanskom birou, kao i na web sajtu Opštne Ulcinj (www.ul-gov.com).

Prezentacija nacrta Odluke od strane obradjivača održaće se 07.04.2021.godine sa početkom u 11,00 časova u Skupštinskoj sali Opštine Ulcinj, uz prisustvo predstavnika nadležnog Sekretarijata i članova Komisije za izradu nacrta Odluke, koji će se održati u skladu sa mjerama i preporukama Vlade i Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

U okviru javne rasprave zainteresovani mogu dati sugestije i primjedbe na sledeće adrese:

 1. Opština Ulcinj

    Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

    Bulevar Gjergj Kastrioti Skenderbeu

    85360 Ulcinj

2. Gradjanski biro Opštine

3.  email: social@ul-gov.me.

SEKRETARKA,

Pranvera Sulić

Nacrt odluke o finansiranju sporta na teritoriji Opštine Ulcinj

Datum: 26. Mart 2021. | Veličina: 0.58MB | Adobe PDF