04. Mart 2022.

 

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,

 

O B A V J E Š T A V A

                       zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost

 

da je nosilac projekta “Fimar Internacional” d,o.o. Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje  objekta Mješovite namjene, na urbanistickoj parceli br.77, Blok 5, kat. parc. br. 1367/1, 1366, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1367/5, 1367/6 i 3538/1, KO Donji Štoj, 409/2 i 409/4 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu ID DSL-a „Rt Đerane - Port Milena", Opština Ulcinj,   

 

U vezi sa navedenim, pozivamo vas da izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, I sprat, kancelarija broj 76, radnim danima  od 11 do 14 časova, ili na web stranici Opštine Ulcinj.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je do 05.04.2022 god.(utorak), na adresu: Opština Ulcinj, Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b.  

 

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Maloj sali SO Ulcinj, dana 29.03. 2022.godine (utorak), sa početkom u 11.30 časova.   

EZO Fimar international Poslovno stambeni objekat FIN