Pjeter Ljuljdjuraj

Pjeter Ljuljdjuraj

Kryeadministratori: Pjeter Ljuljdjuraj dipl.prav.
Adresa:   Bul. Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 412 050
E-mail:   administrator@ul-gov.me   pjeter.ljuljdjuraj@ul-gov.me
 

Shërbimi i kryeadministratorit kryen punë profesionale dhe punë të tjera që kanë të bëjnë me:

 • Vendosje në procedurën e shkallës së dytë administrative;
 • Mbikëqyrjen e punës së organeve të administratës lokale;
 • Kujdeset për ligjshmërinë, efikasitetin dhe ekonomësinë e kryerjes së punëve të administratës lokale;
 • Përgatitjen dhe nxjerrjen e akteve mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të organeve të administratës lokale dhe shërbimeve profesionale;
 • Shqyrtimin e programeve të punës të organeve të administratës lokale;
 • Shqyrtimin e raporteve mbi punën e organeve dhe përgatitjen e sqarimeve  për Kryetarin e komunës;
 • Realizimin e akteve të Kryetarit të komunës të cilët i sjellë për realizimin e funksioneve të orientimit dhe koordinimit me punë dhe kryerjen e mbikëqyrjes mbi punën e organeve të administratës lokale;
 • Propozimin dhe marrjen e masave me qëllim të mënjanimit të problemeve dhe parregullsive të vërejtura në punën e organeve të administratës lokale;
 • Propozimin e programit të trajnimit të nëpunësve lokalë;
 • Përgatitjen e akteve mbi mënyrën e organizimit të punëve të organeve të administratës lokale në bashkësinë lokale;
 • Shqyrtimin e ankesave të qytetarëve për punën e organeve të administratës lokale, kërkon që eprori i organit të deklarohen për ta, shqyrtimin e aktet dhe verifikimin e fakteve për të cilët bëhet fjalë në ankesa;
 • Paraqitjen e raportit mbi punën e vet dhe realizimin e funksioneve të organeve para Kryetarit të komunës (raportin mbi zgjidhjen e gjërave administrative tek organet në shkallën e dytë);
 • Informimin  e publikut me punën e vet dhe punën e organeve të administratës lokale;
 • Nisjen e procedurës për përgjegjësinë e eprorëve të organeve;
 • Kryerjen edhe të punëve të tjera në pajtim me autorizimet dhe përgjegjësitë e kryeadministratorit.
 • Kryeadministratori sjellë aktin mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin, me sigurimin paraprak të mendimit të Kryetarit të komunës