Ardit Ceka

Ardit Ceka

Sekretar: Ardit Ceka dipl.jur
Adresa:   Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 412 050
E-mail:   parlament@ul-gov.me ;Ardit.ceka@ul-gov.me

 

Kompetencat e Sekretarit të Kuvendit-

-kujdeset për kryerjen e punëve profesionale në lidhje me thirrjen dhe mbajtjen e

mbledhjeve të Kuvendit dhe trupave punuese të tij, e sidomos: -

- përgatitja e mbledhjes së Kuvendit dhe të trupave punuese të tij;

- koordinon me aktivitetet e organeve të qeverisjes lokale në përgatitjen e mbledhjes;

- organizon dhe udhëheq me Shërbimin për punët e Kuvendit;

- kujdeset për kryerjen e punëve profesionale dhe punëve të tjera në lidhje me thirrjen dhe mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit dhe të trupave punuese të tij;

- përcjell realizimin e vendimeve të prura dhe të akteve të tjera të Kuvendit;

- është përgjegjës për mbajtjen e proçesverbalit, të stenogramit, vendimeve dhe akteve tjera të përgjithëshme të Kuvendit dhe distribuimin e tyre;

- është përgjegjës për shpalljen e vendimeve dhe të akteve të tjera të përgjithëshme të Kuvendit;

- ndihmon Kryetarin e Kuvendit në punë dhe

- kryen punë të tjera të përcaktuara me Statut dhe me akte të tjera.