Valdete Osmani-Husiq

Valdete Osmani-Husiq

Sekretar: Valdete Osmani-Husiq Dipl.jur
Adresa:   Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 412 456
E-mail:   parlament@ul-gov.me , valdete.osmani.husiq@ul-gov.me

 

 

Kompetencat e Sekretarit të Kuvendit

 • drejton Shërbimin e Kuvendit;
 • ndihmon kryetarin e Kuvendit në përgatitjen dhe udhëheqjen e seancave;
 • përkujdeset për zbatimin e dispozitave ligjore, Statutit të komunës, Rregullores së punës së Kuvendit dhe akteve të tjera me të cilat rregullohet mënyra e punës së Kuvendit dhe trupave punues të tij;
 • përkujdeset që vendimet dhe aktet e tjera që shqyrton Kuvendi të jenë të përgatitura në pajtueshmëri me Programin e punës së Kuvendit;
 • përcjellë realizimin e vendimeve dhe akteve të tjera të Kuvendit;
 • përkujdeset dhe është përgjegjës për hartimin e procesverbalit dhe stenogramit nga seancat e Kuvendit; 
 • është përgjegjës për publikimin e vendimeve dhe akteve të tjera të Kuvendit dhe shpërndarjen e tyre; 
 • përgatit kërkesën për planifikimin e mjeteve në Buxhet të komunës për nevojat e punës së Kuvendit dhe trupave punues të tij, klubeve të këshilltarëve dhe Shërbimit të Kuvendit; 
 • miraton pagesën e shpenzimeve në bazë të punës së Kuvendit, trupave punues, këshilltarëve dhe Shërbimit të kuvendit;
 • parashtron raport kryetarit të Kuvendit dhe këshillit kompetent mbi shfrytëzimin e mjeteve 
 • kryen dhe punë të tjera në pajtueshmëri me Ligj, Statut, Rregullore dhe akte të Kuvendit.