Kuvendi:

1) sjellë statutin e komunës;

2) sjellë dispozita dhe akte të tjera të përgjithshme;

3) sjellë Planin strategjik zhvillimor të komunës;

4) sjellë plane dhe programe zhvillimore për fusha të caktuara;

5) sjellë projektet urbanistike;

6) sjellë Programin për rregullimin e hapësirës, përkatësisht Planin e paisjes komunale;

7) sjellë buxhetin dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit;

8) sjellë dhe përcakton tatimet komunale, taksat, kompensimet dhe të ardhurat e tjera vetanake;

9) disponon me pasurinë e paluajtshme, përveç rasteve të tjetërsimit të të drejtave pronësore mbi pronën e paluajtshme me ujdi të drejtpërdrejtë, të përcaktuar me ligjin që rregullon pronën shtetërore; 

10) përcakton kushtet për themelimin e bashkësive lokale dhe jep pëlqimin për vendimet mbi themelimin;

11) shpall referendumin për territorin e Komunës ose për një pjesë të territorit;

12) vendos për iniciativën qytetare;

13) vendos për shpalljen e vetëkontributit për territorin e Komunës;

14) themelon shërbimet publike;

15) vendos për huamarrje dhe dhënien e garancive, në përputhje me ligjin;

16) bënë konfirmimin e mandateve dhe vendos për të drejtat e këshilltarëve;

17) sjellë vendimin për shkurtimin e mandatit të Kuvendit;

18) zgjedh dhe shkarkon kryetarin e Kuvendit, kryetarin e Komunës dhe nënkryetarin e Kuvendit;

19) jep pëlqimin në vendimin për emërimin dhe shkarkimin e nënkryetarit të Komunës;

20) emëron sekretarin e Kuvendit, me propozim të kryetarit të Kuvendit;

21) emëron anëtarët e trupave punuese të Kuvendit;

22) emëron dhe shkarkon anëtarët e organeve drejtuese të shërbimeve publike;

23) shqyrton dhe aprovon Raportin e punës së kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale;

24) shqyrton Raportin e punës së shërbimeve publike themelues i të cilave është komuna;

25) shqyrton Raportin mbi zbatimin e rekomandimeve të Institucionit  Shtetëror të Revizionit;

26) sjellë Rregulloren për punën e vet;

27) sjellë Kodin e Etikës;

28) sjellë Vendimin për pagat e funksionarëve lokalë dhe personave që i emëron Kuvendi;

29) sjellë Vendimin për pagat e zyrtarëve dhe nëpunësve lokalë;

30) kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe Statut.

Kuvendi ka shërbimin profesional.