vendimin pr formimin e komisionit pr ndarjen e mirx

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.01MB | MS Word

Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për emërimin e Komisioni zgjedhor komunal

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.01MB | MS Word

Vendimi për ndryshimin e vendimit për emërimin e Këshillit për barazi gjinore dhe të drejtat e pakicave

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.01MB | MS Word

Vendimi për dhënien e pëlqimit për Programin e Punës dhe Planin Financiar sh.p.k. Parking Servis Ulqin për vitin 2022

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.01MB | MS Word

Vendimi për dhënien e pëlqimit të Programit për kryerjen e veprimtarive komunale të Sh.PK Veprimtaria komunale Ulqin për vitin 2022

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.02MB | MS Word

Vendimi për dhënien e pelqimit per Programin e Punes Ujësjellësi dhe kanalizime 2022

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.01MB | MS Word

vendimi per dhenien e pelqimit te vendimit per ndryshimin dhe plotesimin e statutit SH.P.K.Veprimtaria komunale

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.01MB | MS Word

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Veprimtaritë Komunale Ulqin

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.02MB | MS Word

Vendim per ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Parking servis Ulqin

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.01MB | MS Word

Vendim per ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Parking servis Ulqin

Data: 02. Shkurt 2022. | Madhësia: 0.01MB | MS Word