Vendimi për nisjen e procedures për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Ulqinit

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.13MB | Adobe PDF

Vendimi për dhënien e pëlqimit në Planin e Punës dhe Planin Financiar për vitin 2022 të NP "Qendra për Kulturë"

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.13MB | Adobe PDF

Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit për zgjedhje dhe emërime

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Vendimi për emërimin e U.D. Sekretares së Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.05MB | Adobe PDF

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për veprimtari shoqërore

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për planifikimin e hapësirës, mbrojtjen e mjedisit dhe veprimtari komunale e banesore

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Vendimi për dhënien e pëlqimit në Aktvendimin e Kryetarit të Komunës nr. 518/22-3 të datës 25.07.2022 për shkarkimin e drejtorit ekzekutiv të SHPK "Parking servis" Aleksandar Jacović

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Vendimi mbi nisjen e ndryshimit të Rregullores së Punës të Kuvendit të Komunës së Ulqinit dhe formimi i Komisionit për hartimin e propozim ndryshimeve

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF

Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e SHPK "Parking servis"

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.08MB | Adobe PDF

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar

Data: 17. Gusht 2022. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF