{image1}Sekretar:  Teuta Mehmedoviq dipl.el.ing
Adresa:  Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 411 447
E-mail:   cis@ul-gov.me   teuta.mehmedoviq@ul-gov.me
 

 

Qendra për sistem të informacionit kryen punët që kanë të bëjnë me:

 • Planifikimi dhe prokurimi, blerja dhe mirëmbajtja e pajisjeve informative për nevojat e Komunës së Ulqinit;
 • projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe administrimi i rrjetit të kompjuterëve të Komunës së Ulqinit;
 • planifikimi i zhvillimit të komponentës sftuerike të sistemit të informimit të Komunës së Ulqinit, prokurimi (ose punimi), shtesa dhe mirëmbajtja e softuerit për nevojat e Komunës së Ulqinit;
 • administrimi i bazës të të dhënave;
 • mbështetja e vazhdueshme e të gjithë shfrytëzuesëve të kompjuterëve në sistemin e informimit;
 • eleminimin e problemeve harduerike dhe intervenime të tjera në rast problemesh që mund të paraqiten në punën me kompjuterë;
 • mirëmbajtja dhe intervenimi në rast të problemeve;
 • mundësimi i komunikimit pa pengesa përmes internetit dhe internetit në Komunën e Ulqinit;
 • planifikimi dhe zbatimi i masave mbrojtëse dhe të sigurisë së sistemit;
 • punimi, avancimi dhe azhornimi i web portalit të Komunës së Ulqinit;
 • trajnimi IT i kuadrove të Komunës së Ulqinit;
 • bashkëpunimi me organet republikane dhe njësitë e ngjajshme organizative të komunave të tjera me qëllim të krijimit të një shoqërie bashkëkohore informative;