17. Maj 2019.

Kuvendi i Komunës së Ulqinit: Thirrje organizatave joqeveritare për lajmërimin e pjesëmarrjes në seancën e Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 161-a të Rregullores së punës së Kuvendit të komunës së Ulqinit ("Fl.zyrtare e Malit të Zi -dispozitat e komunës" nr.17/08 dhe 14/12) publikohet THIRRJE organizatave joqeveritare për lajmërimin e ...

Më shumë
25. Janar 2019.

Konkurs publik: Propozimii i anëtarit të komisionit për alokimin e mjeteve për projektet e organizatave joqeveritare për vitin 2019

    Në bazë të nenit 7, 8, 9, 10 dhe 11 Vendimit për kriteret, mënyrën dhe procedurën e alokimit të mjeteve për organizatat joqeveritare („Fl. zyr. MZ - dispozitat e komunës“, nr. 42/18),  KRYETARI I KOMUNËS ...

Më shumë
31. Tetor 2018.

Konkurs publik për ndarjen e bursave studenteve të talentuar për vitin shkollor 2018/2019

KOMUNA E ULQINIT Sekretarijati per admini. dhe vep.shoqerore Ulqin,  31.10.2018.vjetë  Në bazë të nenit 7 të Vendimit për ndarjen e bursave për studentët e talentuar,   Komuna e Ulqinit, shpallë K O N K U R S për ndarjen e ...

Më shumë
06. Shtator 2018.

Kuvendi i Komunës së Ulqinit: Thirrje publike propozuesve të autorizuar për paraqitjen e propozimeve për emërimin e anëtarëve të Këshillit të Radio Televizionit të Ulqinit

Në bazë të nenit 29 të Vendimit për themelimin e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar transmetuesi publik lokal „Radio Televizioni i Ulqinit“ („Fletorja zyrtare e Malit të Zi - dispozitat e komunës“, nr. 38/11), ...

Më shumë
Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e talentuar për vitin shkollor 2017/2018
29. Nëntor 2017.

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e talentuar për vitin shkollor 2017/2018

KOMUNA E ULQINIT SEKRETARIATI PËR ADMINISTRATË DHE VEPRIMTARI SHOQËRORE Në bazë të nenit 2 të Rregullores për kriteret për bursa për studentët e talentuar të Komunës së Ulqinit, shpallë KONKURS për ndarjen e ...

Më shumë
04. Nëntor 2017.

Konkurs publik për ndarjen e mjeteve për projektet e organizatave joqeveritare për vitin 2017

KOMUNA E ULQINIT KOMISIONIN PËR NDARJEN E MJETEVE ORGANIZATAVE JOQEVERITARE shpallë konkurs publik për ndarjen e mjeteve për projektet e organizatave joqeveritare për vitin 2017 1.Të drejtë pjesëmarrjeje kanë organizatat joqeveritare të cilat ...

Më shumë
08. Maj 2017.

Thirje publike për dhënijen me qira të tokës së Komunës për vendosjen e objekteve me karakter të përkohshëm (Vendimi për zgjedhjen e ofertuesve më të volitshëm)

Komuna e Ulqinit shpall thirje  publike (grumbullimin e ofertave ) për  dhenijen me qira  te tokës  në pronësi të komunës  per  vendosjen e objekteve me karakter  të përkohshem.sipas Planit  per  vendosjen e ...

Më shumë
24. Mars 2017.

Thirrje publike për zgjedhjen e 2 (dy) anëtarëve të Këshillit të RTUL

Në bazë të nenit 147 të Ligjit për mediat elektronike (“Fl. Zyr. MZ”, nr. 46/10), nenit 64 të Ligjit për shoqëritë ekonomike (“Fl. Zyr. RMZ”, nr. 6/02), nenit 32, paragrafi 1, pika 18 të Ligjit për vetëqeverisjen ...

Më shumë