Konkurs publik për ndarjen e bursave dhe shpërblimeve studentëve për vitin shkollor 2019/2020
22. Tetor 2019.

Konkurs publik për ndarjen e bursave dhe shpërblimeve studentëve për vitin shkollor 2019/2020

Në bazë të nenit 6, paragrafi 1 të Vendimit për bursat dhe shpërblimin e studentëve („Fl. Zyr. MZ - dispozitat e komunës“, nr. 36/19), Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore, shpallë KONKURS PUBLIK për ...

Më shumë
Shqyrtimin publik: Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit per vitin 2019
12. Tetor 2019.

Shqyrtimin publik: Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit per vitin 2019

LAJMËRIM KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për buxhet dhe financa Lajmrohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik: Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës ...

Më shumë
17. Maj 2019.

Kuvendi i Komunës së Ulqinit: Thirrje organizatave joqeveritare për lajmërimin e pjesëmarrjes në seancën e Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 161-a të Rregullores së punës së Kuvendit të komunës së Ulqinit ("Fl.zyrtare e Malit të Zi -dispozitat e komunës" nr.17/08 dhe 14/12) publikohet THIRRJE organizatave joqeveritare për lajmërimin e ...

Më shumë
25. Janar 2019.

Konkurs publik: Propozimii i anëtarit të komisionit për alokimin e mjeteve për projektet e organizatave joqeveritare për vitin 2019

    Në bazë të nenit 7, 8, 9, 10 dhe 11 Vendimit për kriteret, mënyrën dhe procedurën e alokimit të mjeteve për organizatat joqeveritare („Fl. zyr. MZ - dispozitat e komunës“, nr. 42/18),  KRYETARI I KOMUNËS ...

Më shumë
31. Tetor 2018.

Konkurs publik për ndarjen e bursave studenteve të talentuar për vitin shkollor 2018/2019

KOMUNA E ULQINIT Sekretarijati per admini. dhe vep.shoqerore Ulqin,  31.10.2018.vjetë  Në bazë të nenit 7 të Vendimit për ndarjen e bursave për studentët e talentuar,   Komuna e Ulqinit, shpallë K O N K U R S për ndarjen e ...

Më shumë
06. Shtator 2018.

Kuvendi i Komunës së Ulqinit: Thirrje publike propozuesve të autorizuar për paraqitjen e propozimeve për emërimin e anëtarëve të Këshillit të Radio Televizionit të Ulqinit

Në bazë të nenit 29 të Vendimit për themelimin e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar transmetuesi publik lokal „Radio Televizioni i Ulqinit“ („Fletorja zyrtare e Malit të Zi - dispozitat e komunës“, nr. 38/11), ...

Më shumë
Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e talentuar për vitin shkollor 2017/2018
29. Nëntor 2017.

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e talentuar për vitin shkollor 2017/2018

KOMUNA E ULQINIT SEKRETARIATI PËR ADMINISTRATË DHE VEPRIMTARI SHOQËRORE Në bazë të nenit 2 të Rregullores për kriteret për bursa për studentët e talentuar të Komunës së Ulqinit, shpallë KONKURS për ndarjen e ...

Më shumë
04. Nëntor 2017.

Konkurs publik për ndarjen e mjeteve për projektet e organizatave joqeveritare për vitin 2017

KOMUNA E ULQINIT KOMISIONIN PËR NDARJEN E MJETEVE ORGANIZATAVE JOQEVERITARE shpallë konkurs publik për ndarjen e mjeteve për projektet e organizatave joqeveritare për vitin 2017 1.Të drejtë pjesëmarrjeje kanë organizatat joqeveritare të cilat ...

Më shumë