20. Mars 2018.

Zgjedhjet presidenciale 2018: Shpallja e vendvotimeve për zgjedhjen e presidentit të malit të zi të cilat do të mbahen me 15.04.2018. vit.

Në bazë te nenit  65 paragrafi 4 te Ligjit per zgjedhjen e keshilltareve dhe deputeteve /«Fl.zyr. RMZ« 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02,  48/06, i »Fl. Zyr. MZ«, nr. 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16 ), në lidhje me nenin 9 të Ligjit për ...

Më shumë
19. Janar 2018.

Lista përmbledhëse zgjedhore për Zgjedhjen e këshilltarëve në Kuvendin Komunal Ulqin të cilat do të mbahen më 04.02.2018, vit.

Në bazë të nenit 49 parag. 1 dhe 3 të Ligjit për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve (“Flet.zyrtare e RMZ”, nr. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04 48/06, 56/06 dhe MZ nr. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16 dhe 60/17) ...

Më shumë
16. Janar 2018.

Vendvotimet për Zgjedhjet lokale për Këshilltarë në Kuvendin Komunal të Ulqinit, të cilat do të mbahen me 04.02.2018. vit.

Në bazë te nenit  65 paragrafi 4 te Ligjit per zgjedhjen e keshilltareve dhe deputeteve /«Fl.zyr. RMZ« 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02,  48/06, i »Fl. Zyr. MZ«, nr. 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16 ), Komisioni zgjedhor Komunal Ulqin ,ne mbledhjen e ...

Më shumë
Grupi  punues i KKZ e përfundoi punën e kompletimit të materialit për këshilla votues në tëresi
13. Tetor 2016.

Grupi punues i KKZ e përfundoi punën e kompletimit të materialit për këshilla votues në tëresi

Grupi  punues i KKZ më 12.10.2016.e përfundoi punën e kompletimit të materialit për këshilla votues në tëresi. Lajmërojmë Kryetaret e këshillave votues që shpërndarja e materialit do të filloj më 13.10.2016. ne ...

Më shumë