Tel/Fax:  +382 30 412 456
E-mail:   skupstinasek.ul@t-com.me , parlament@ul-gov.me

Në kryerjen e punëve Shërbimi i Kuvendit posaçërisht:

 • merr pjesë në përgatitjen dhe organizimin e mbledhjeve të Kuvendit dhe trupave punues të tij,
 • kryen punë profesionale dhe punë të tjera për nevojat e Kryetarit dhe Sekretarit të Kuvendit,
 • merr pjesë në përgatitjen e mbledhjeve të Kryetarit të Kuvendit me kryetarët e trupave punuese dhe me kryetarët e klubeve,
 • përgatitë tekstet e akteve të miratuara dhe i përgatitë për t’ia dorëzuar Kryetarit për t’i nënshkruar,
 • përgatitë tekstet e akteve të miratuara (vendimeve, deklaratave, rekomandimeve dhe përfundimeve) dhe i përgatitë për botimin e tyre në “Fl. zyr. MZ - dispozita e komunës”,
 • përgatitë raportet e trupave punuese,
 • kryen punë profesionale dhe punë të tjera lidhur me orientimin e propozim akteve dhe materialeve të tjera të cilët Kryetari i Kuvendit ua dërgon trupave punuese kompetente të Kuvendit dhe organeve shtetërore,
 • përgatitë propozim akte dhe materiale të tjera sipas kërkesës së Kryetarit, trupave punuese dhe këshilltarëve,
 • jep mendime profesionale me kërkesë të këshilltarëve, trupave punuese dhe klubeve të këshilltarëve që u nevojiten për ushtrimin e funksionit,
 • kryen punë profesionale dhe punë të tjera lidhur e realizimin e bashkëpunimit të Kuvendit me Parlamentin Republikan,
 • mbledh, përpunon, ruan dhe jep në shfrytëzim dhe këmbim materiale informative - dokumentuese të nevojshe për punën e këshilltarëve, trupave punuese dhe Kuvendit,
 • organizon bashkëpunimin me gazetarët dhe përpunon materialin me qëllim të realizimit të të drejtave të tyre në aspektin e raportimit për punën e Kuvendit,
 • redakton dhe boton publikimet përkatëse me karakter informativ dhe shënimeve nga mbledhja e Kuvendit,
 • përgatitë, bashkëpunon dhe ruan vendimet origjinale, dispozitat e tjera dhe aktet e përgjithshme të cilët i sjellë Kuvendi,
 • kryen punë në lidhje me marrëdhëniet e punës së funksionarëve në Kuvend dhe nëpunësve në Shërbimin e Kuvendit,
 • kryen punë të veprimtarive të zyrës,punë të kontabilitetit dhe materiale - finakciare, daktilografike dhe punë të tjera administrative - teknike për Kuvend, trupa punuese, këshilltarë klube të këshilltarëve dhe Shërbimin e Kuvendit,
 • kryen edhe punë të tjera profesionale, administrative e teknike sipas kërkesës së Kuvendit, Kryetarit dhe Sekretarit të Kuvendit.