LAJMËRIM I PËRFUNDIMIT TË TREGTISË

Madhësia: 0.17MB | Adobe PDF

LAJMËRIMI I PËRFUNDIMIT TË ZEJTARISË

Madhësia: 0.23MB | Adobe PDF

PARAQITJA E TREGTISË

Madhësia: 0.17MB | Adobe PDF

FLETËPARAQITJA PËR USHTRIMIN E SHËRBIMEVE TURISTIKE QË PËRFSHIJNË AKTIVITETET SPORTIVE REKREATIVE DHE AVENTURISTIKE

Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF

LAJMËRIMI I ZEJTARISË

Madhësia: 0.23MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ofrimin e shërbimeve hoteliere të akomodimit në ekonominë shtëpiake

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për nxjerrjen e aktvendimit për ndërprerjen e aktivitetit të transportit publik të pasagjerëve ose ngarkesës

Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF

Kërkesë për nxjerrjen e aktvendimit për ndërprerjen e përhershme të veprimtarisë

Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF

Kërkesë për mbajtjen e muzikës në objektin hotelier të sipërmarrësit

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për plotësimin e kushteve për ushtrimin veprimtarisë së sipërmarrësit – riregjistrimi

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për plotësimin e kushteve për ushtrimin e veprimtarisë sipërmarrëse në vendin e përkohshëm shitës – SEZONIT KRYESOR - stenda, konservatorë, frigoriferë etj

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për plotësimin e kushteve për ushtrimin veprimtarisë së sipërmarrësit plotësimi i subjektit të biznesit

Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për plotësimin e kushteve për ushtrimin veprimtarisë së sipërmarrësit – translokimin e dyqanit

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për plotësimin e kushteve për kryerjen e aktivitetit hotelier të sipërmarrësit – disko klub/bar ose klub i natës/bar

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ushtrimin e aktivitetit ofrimi i shërbimeve turistike në plazhe

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ushtrimin e aktivitetit ofrim i shërbimit të dhënies së makinave me qira

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ushtrimin e aktivitetit për regjistrim në regjistrin e prodhuesve të rrushit dhe verës

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ushtrimin e aktivitetit për regjistrim në regjistrin e prodhuesve të ullinjve dhe vajit të ullirit

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ushtrimin e aktivitetit për regjistrim në regjistrin e prodhuesve të bimëve - perimeve

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ushtrimin e shërbimeve turistike, format e tjera të ofertës turistike (turizmën kongresi, kulturor, njellness, sportiv, golfit, gjuetisë, peshkimit, fetar si dhe format e tjera të turizmit, dhënia me qira e motorave, biç

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për kryerjen e veprimtarisë hoteliere / vazhdimi i aktvendimit

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për kryerjen e aktivitetit hotelier

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ofrimin e shërbimeve hoteliere të akomodimit në shtëpi

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ofrimin e shërbimeve hoteliere në shtëpi – shërbimi i akomodimit

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e lejes për ofrimin e shërbimeve turistike në turizmin nautik në objekte lundruese

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për lëshimin e vërtetimit mbi të dhënat e sipërmarrësit

Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF

Kërkesë për kategorizim dhe rikategorizim të objektit hotelier - restorantit

Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Kërkesë për vërtetimin e listës së çmimeve

Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF

Kërkesë për vërtetimin e librit të mysafirëve, librin e ankesave dhe bllok llogarisë

Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF

Kërkesë për regjistrim në Regjistrin e sipërmarrësve për kryerjen e veprimtarisë – transportit publik të pasagjerëve në trafikun e brendshëm rrugor

Madhësia: 0.16MB | Adobe PDF

Proçesverbal

Madhësia: 0.2MB | Adobe PDF