21. Nëntor 2017.

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 27/2013 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit,

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit Xhuretoviq R. Nexhat dhe Xhuretoviq R. Besnik, Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06-535/17-2   datë 09.11.2017, ku  është vendosur që  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin „Ndërtimi  i objektit me dedikim të përzier - salloni ekspozues i mobiljeve“  në parcellën urbanistike 196 PDU „Ulqini Qyteti“ në lokalitetin „Kodra 1“në parc. kat. nr. 5389/2,5389/3, 5389/4, 5389/5  i 7501/4 KO Ulqin.  

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit