16. Janar 2018.

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se bartësi i projektit „L&L Company”sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: „Funksionimi i  objektit të përkohshëm me dedikim prodhimtari dhe magazinim- Linjë prodhuese për paketimin e  kripës si ushqim për njerëz dhe për nevoja industriale“ në parc. kat. 737/1 K.O Reç,  Ulqin.

Në lidhje me këtë ftojmë opinionin e interesuar që të bëj shikimin e dokumentacionit të dorëzuar në lokalet e Sekretariatit për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, zyra numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14.

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar, në adresën Komuna e Ulqinit, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit është  e martë,  me 23.01.2018  vit.                            

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit 

obavj shpallje ll company

Madhësia: 0.2MB | Adobe PDF