29. Qershor 2018.
Lajmërim për bartësin e projektit FAF&Co Sh.p.k është sjell Aktvendimi nr. 06- 272/18

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit    FAF&Co Sh.p.k është sjell Aktvendimi nr. 06- 272/18 datë,  26.06.2018 vj., ku  është vendosur që,  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin:  Fabrika për prodhimin e dyshekëve dhe mobiljeve   në parc.kat.nr. 43 /2,    KK Fusha e Ulqinit, Ulqin