05. Tetor 2018.

se bartësi i projektit  „Nedim Komerc“ Sh.p.k., ka paraqitur kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë, për   ndërtimin e objektit afarist banesorë, në parcellën urbanistike  nr.281 dhe 281a, zona B,  në lokalitetin „Totosh“, PDU „Ulqini-Qyteti“,  Komuna  Ulqin.

 

Në lidhje me këtë, ftojmë opinionin e interesuar që të bëjë shikimin e dokumentacionit të dorëzuar pranë   Sekretariatit, zyra numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14.

 

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar është deri me,  12.10.2018  në adresën Komuna e Ulqinit,Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit.”