22. Tetor 2018.

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11,27/13 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit  “ Dijari” sh.p.k., Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 479/18-3,  datë,  18.10.2018 vj.  ku  është vendosur që,   është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin e ndërtimit  të  hotelit në parc.urb. nr.5   dhe  6, zona B,   nënzona 9, PDU „ Fusha e Ulqinit“,  Komuna  Ulqin.