21. Dhjetor 2018.

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11,27/13 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit  Model Slovenija Invest“ sh.p.k., Ulqin, është sjell Aktvendimi nr.06-541/18-3datë13.12.2018.  ku është vendosur që,  nukështë i nevojshëmvlerësimi i ndikimitnë ambientin jetësorë për  projektin e ndërtimit   objektit afarist - banesorë në  parc.urb. nr.17, zona A,   nënzona 2, PDU „ Fusha e Ulqinit“, Komuna Ulqin.