22. Shkurt 2019.

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Organet, organizatat dhe opinionin e interesuar
 

Se për bartësin e projektit „Dijari“ sh.p.k. Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 30/19-3  datë, 20.02.2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për projektin e ndërtimit  të  objektit banesorë në kuadër të PDU“Fusha e Ulqinit“, parc. urb. nr. 29, 30, 31dhe 32, në Zonën B, Nënzona 9, parc. kat. nr. 30/176 dhe 30/396 KK Fusha e Ulqinit,  Ulqin.  

 

 Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit