08. Mars 2019.

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

organet, organizatat dhe opinionin e interesuar

Se  për bartësin e projektit - NP për menaxhim të të mirave detare të Malit të Zi,  nga Budva,   është sjell Aktvendimi nr. 06- 88/19-3  datë, 05.03.2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për  projektin e rregullimit dhe ndërtimit të rrugës për këmbësorë nga hoteli “Albatros” deri te “Kepi i Gjeranave” në pjesët e parcelave katasrale nr: 3544, 7465, 7466, 7468, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7485, dhe 7487 KK Ulqin, në kuadër të Planit hapsinorë me dedikim të posaçëm për zonën e bregdetit të Malit të Zi, në Ulqin.

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit