26. Korrik 2019.

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit,

L A J M Ë R O N

Organet, organizatat dhe opinionin e interesuar se bartësi i projektit „CUNGU&CO“  sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit  për projektin e ndërtimit të objektit të përkohshëm  montazh për Autolarje në  parc. kat. nr. 5494, 5495, 5496, 5497 dhe  5498, KK  Ulqin,  Komuna e Ulqinit.

Në lidhje me këtë ftojmë opinionin e interesuar që të bëj shikimin e dokumentacionit të dorëzuar në lokalet e Sekretariatit për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, zyra numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14.

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar është  deri  me 03.08.2019 vj., në adresën Komuna e Ulqinit, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit