09. Gusht 2019.

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

se për bartësin e projektit „CUNGU&CO“sh.p.k. nga Ulqini,  është sjell Aktvendimi nr. 06-412/19-2 datë, 06.08.20 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit  të  objektit të përkohshëm  montazh për Autolarje në  parc. kat. nr. 5494, 5495, 5496, 5497 dhe  5498, KK  Ulqin,  në  Ulqin.

 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

                                

Aktvendimi „CUNGU&CO"sh.p.k.

Data: 09. Gusht 2019. | Madhësia: 1.34MB | Adobe PDF