12. Janar 2020.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

 

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,

 

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

 

se për bartësin e projektit „Bulić Gradnja“ sh.p.k. Ulqin, është sjell Aktvendimi nr.06- 598/19-2 i datës 07.01.2020 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë, në kuadër të Planit detal urbanistik “Fusha e Ulqinit“, zona “B” nënzona 5, në parc. urban. nr. 34, 35, 36 dhe 37 Komuna Ulqin.

Aktvendimi Bulić Gradnja

Data: 13. Janar 2020. | Madhësia: 1.56MB | Adobe PDF