28. Janar 2020.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

se për bartësin e projektit „Tula Company“ sh.p.k. Totosh p.n. nga Ulqini, është sjell Aktvendimi nr. 06- 620/19-2, datë 22.01.2020 vj. ku është vendosur, që është i nevojshëm punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin të Linjës prodhuese për përpunimin e gurit dhe metalit, në lagjen Braticë, në Ulqin.

Bartësi i projektit detyrohet të punojë elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin në fjalë dhe atë, ta paraqesë pranë këtij Sekretariati për të vendosur.