16. Mars 2020.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

se bartësi i projektit „ Ema Kop“ sh.p.k., ka parashtruar dy kërkesa për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit, si më poshtë:

1. për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë, në kuadër të Planit detal urbanistik “Fusha e Ulqinit“, zona “A” nënzona 5, në parcellën urbanistike 9, dhe

2. për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë, në kuadër të Planit detal urbanistik “Fusha e Ulqinit“, zona “A” nënzona 5, në parcellën urbanistike 16 Komuna Ulqin.

Në lidhje me këtë ftojmë opinionin e interesuar që të bëj shikimin e dokumentacionit të dorëzuar në lokalet e Sekretariatit për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, zyra numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14, si dhe ne Web faqen e Komunës së Ulqinit.

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar, në adresën Komuna e Ulqinit, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit është deri të martën, me 31. 03. 2020