28. Janar 2021.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

se për bartësin e projektit „Aurora Mobili“, Mavrijan b.b. Ulqin, ka është sjell Aktvendimi nr. 06-683/20-2 datë 19.01.2021.vj. parashtruar kërkesë për të vendosur që nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e funkcionimit të punishtes së prodhimin të mobileve, në parcellën katastrale 1/19 KK Braticë, në Ulqin.

Bartësi i projektit mund të kryej aktivitetin e vet në përputhshmëri me normat teknike në fuqi dhe standardeve të përcaktuara ligjore për këtë llojë veprimtarie, me detyrimin që gjatë procesit teknologjik të prodhimit të mobileve dhe të shfrytzimit të objektit, të aplikojë të gjitha masat e parapara të mbrojtjes.