26. Gusht 2021.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

 

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  

 

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

 

se për bartësin e projektit Ismet Neloviq, është sjell Aktvendimi nr. 06- 082/21-698/2 ku është vendosur,  që është i nevojshëm  punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit të hotelit4* në parcelën urbanistike 38 dhe 39, të cilën e përbën nji pjesë e parcelës katastrale nr. 30/36, KK Fusha e Ulqinit,  në  zonën “B”, Nënzona “3”  në kuadër të PDU-së  “Fusha e Ulqinit”, Ulqin. 

Bartësi i projektit duhet të punojë elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin në fjalë dhe atë  ta paraqesë pranë këtij Sekretariati për të vendosur me procedure te metejme.

Rjesenje Hotel NELOVIC