29. Dhjetor 2020.

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018 dhe 34/2019 ), nenit 66. të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e komunës nr.27/20),              

THËRRAS MBLEDHJEN E DYTË TË SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

dhe propozoj këtë

R e n d  d i t e :

  • Miratimin e procesverbalit nga Mbledhja e Parë të Seancës së Dytë të Rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më datë 07.12.2020., 09.12.2020 dhe 14.12.2020. vit.
  1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,
  2. Propozim Programi i Punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit,
  3. Propozim Vendimi për formimin e trupave punues të Kuvendit,
  4. Propozim Vendimi për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2021,
  5. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për transportin autotaksi në territorin e Komunës së Ulqinit,
  6. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për pagat e zyrtarëve dhe nëpunësve lokal në Komunën e Ulqinit,
  7. Propozim Vendimi mbi kriteret e hollësishme për përdorimin e fondeve rezervë të buxhetit aktual dhe të përhershëm,
  8. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Bordit të Drejtorave SHPK. ,, Veprimtaritë Komunale,, Ulqin numër 2215 të datës 24.07.2020.
  9. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Bordit të Drejtorave SHPK. ,, Veprimtaritë Komunale,, Ulqin numër 2216 të datës 24.07.2020.

Zgjedhje dhe emërime

Mbledhja do të mbahet të mërkurën, më 30.12.2020, në ora 12:00 në Sallën e Madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.              

   

KRYETARI,

Dr. Ilir Çapuni, d.v.

 

Orari i mbajtjes së mbledhjeve të trupave punues

Nr.

Trupi punues

Dita

Data

Ora, salla

1.

Këshilli për Statut dhe Dispozita

E mërkurë

30.12.2020

09:00, në
Sallën e Mbledhjeve

2.

Këshilli për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim

E mërkurë

30.12.2020

10:00, në
Sallën e Mbledhjeve

 

Linku për Materialin e Mbledhjes së Dytë të Seancës së Dytë të Rregullt:

http://www.ul-gov.me/Mbledhja-e-Dyt-e-Seancs-s-Dyt-t/5161/Materiali-pr-Mbledhjen-e-Dyt-t-Seancs-s.shtml

 

Thirja për Mbledhjen e Dytë të Seancës së Dytë të rregullt

Data: 29. Dhjetor 2020. | Madhësia: 0.5MB | Adobe PDF