12. Korrik 2022.

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. MZ”, nr. 02/2018, 34/19 dhe 38/19), nenit 66 të Rregullores së Kuvendit të Komunës së Uqnit (“Fl. zyr. MZ - dispozitat e komunës”, nr. 27/20),              

THËRRAS

MBLEDHJEN E KATËRT TË SEANCËS SË PARË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për këtë mbledhje propozoj këtë

Rend të ditës:

- Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit të mbajtur më 17.06.2022 e vazhdimi i seancës më 27 qershor 2022 dhe ________

- Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit të mbajtur më 19.07.2022

 

  1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve
  2. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Statutin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Parking servis” Ulqin
  3. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Planin dhe programin e punës dhe planit finaciar  për vitin 2022 IP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “Sirena” Ulqin
  4. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Këshillit drejtues për ndryshimet dhe plotësimet e Statutit të IP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “Sirena” Ulqin, nr. 01-68/2-68 të datës 28.02.2022
  5. Propozim Vendimi për dhënien e plqimit në Raportin e punës të IP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “Sirena” Ulqin për vitin 2021
  6. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Planin e Punës dhe Planin Financiar për vitin 2022 të NP “Qendra për Kulturë”
  7. Propozimi Vendimi për dhënien e pëlqimit Kryetarit të Komunës për Vendimin për binjakëzimin e Komunës së Ulqinit dhe qytetin Silvi në Republikën e Italisë nr. 01-040/22-732 nga 30.05.2022.

 

Mbledhja do të mbahet më 28.07.2022 (e martë) në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit me fillim nga ora 12:00.

           

KRYETARI,

Ardijan Mavriq,d.v.