12. Korrik 2022.

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. MZ”, nr. 02/2018, 34/19 dhe 38/19), nenit 66 të Rregullores së Kuvendit të Komunës së Uqnit (“Fl. zyr. MZ - dispozitat e komunës”, nr. 27/20,

THËRRAS

MBLEDHJEN E TRETË TË SEANCËS SË PARË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për këtë mbledhje propozoj këtë

Rend të ditës:

 

 1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve
 2. Raporti i punës i Kryetarit të Komunës dhe të organeve të administratës lokale për vitin 2021
 3. Propozim vendimi për Llogarinë përfundimtare të Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2021
 4. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në Raportin për realizimin e programit vjetor të SHPK “Veprimtaritë komunale” për vitin 2021
 5. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit të Programit për kryerjen e veprimtarive komunale për vitin 2022 SHPK "Veprimtaritë Komunale" Ulqin.
 6. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në Raportin e punës të SHPK “Parking servis” për vitin 2021
 7. Propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësmin e Vendimit për themelimin e SHPK “Parking servis” Ulqin

 

ZGJEDHJE DHE EMËRIME

 

 1. Propozim vendimi për emërimin e nënkryetares së Kuvendit - Nela Miloviq, spec. Gjuhë dhe letërsi angleze, spec. Menaxhment i turizmit dhe hotelierisë
 2. Propozim aktvendimi për shkarkimin e Bordit të drejtorave SHPK “Për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, rritjen dhe gjuetinë e egrsirave dhe peshkim” Ulqin
 3. Propozim aktvendimi për shkarkimin e Bordit të drejtorave të SHPK “Ujësjellëi dhe kanalizimi” Ulqin
 4. Propozim aktvendimi për shkarkimin e Bordit të drejtorave të SHPK “Veprimtaritë komunale” Ulqin
 5. Propozim aktvendimi për shkarkimin e  Këshillit drejtues të NP “Qendra për kulturë” Ulqin
 6. Propozim aktvendimi për shkarkimin e Këshillit drejtues të Qendrës ditore për fëmjët me nevoja të veçanta të Komunës së Ulqinit
 7. Propozim aktvendimi për emërimin e Bordit të drejtorave të SHPK “Për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, rritjen dhe gjuetinë e egrsirave dhe peshkim” Ulqin
 8. Propozim aktvendimi për emërimin e Bordit të drejtorave të SHPK “Ujësjellësi dhe kanalizimi” Ulqin
 9. Propozim aktvendimi për emërimin e Bordit të drejtorave të SHPK “Veprimtaritë komunale” Ulqin
 10. Propozim aktvendimi për emërimin e Këshillit drejtues të NP “Qendra për kulturë” Ulqin
 11. Propozim aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Këshillit drejtues të Qendrës ditore për fëmijët me nevoja të veçanta të Komunës së Ulqinit

 

Mbledhja do të mbahet më 19.07.2022 (e martë) në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit me fillim nga ora 12:00.

           

KRYETARI,

Ardijan Mavriq, d.v.