25. Dhjetor 2014.

Në bazë të nenit 54 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale ( “Fl.zyrt.RMZ” nr 42/03 l .Fl MZi ”nr . 88/09 I 3/10), neni 69 të Statutit të Komunës së Ulqinit (“Fl.zyrt. MZi ” Nr 5/07 -Dispozitat komunale ) dhe neni 77dhe 79 Dispozitat komunale të Kuvendit të Komunës së Ulqinit (“Fl .zyrt. MZi ” -Dispozitat komunale nr. 17/08 dhe 14/12), 


THËRRAS
MBLEDHJEN E TRETË TË SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT TË KUVENDIT
TË KOMUNËS SË ULQINIT

 

Për mbledhje propozoj këtë,

 

Rend dite :


1.Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,
2.Programi i rregullimit hapsinor për vitin 2015
3.Propozim Vendimi për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2015
4.Propozim Vendimi për prurjen e Planit për objektet e përkohshme në territorin e Komunës së Ulqinit për vitin 2015
5.Propozim Vendimi për rregullimin e komunikacionit urban dhe ndërurban dhe auto - taksi 
6.Raporti për gjendjen e rregullimit të hapësirës për vitin 2014
7.Propozim Vendimi për parkingjet publike në territorin e Komunës së Ulqinit

 

Zgjedhje dhe emerime

 

Mbledhja do të mbahet më : 29.12.2014 (të hënën) me fillim në orën 09.00 në Sallen e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.


K R Y E T A R I,
Mr.Fuad Haxhibeti d.v