08. Shtator 2017.

Në bazë të nenit 54 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fl. zyr. RMZ“, nr. 42/03, 28/04, 75/05 dhe 13/06  dhe „Fl. zyr. MZ, nr. 88/09, 3/10, 38/12, 10/14, 57/14 dhe 13/16), nenit 45 të Statutit të Komunës së Ulqinit („Fl. zyr. MZ“, nr. 5/07, 9/09 dhe 16/11 - dispozitat e komunës) dhe neneve 76  të Rregullores së Kuvendit të Komunës së Ulqinit („Fl. zyr. MZ“ - dispozitat e komunës“, nr. 17/08 dhe 14/12)

THËRRAS MBLEDHJEN E JASHTËZAKONSHME TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për këtë mbledhje propozoj këtë

Rend  dite:

1.Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimin për konfirmimin e të drejtave të karakterit zyrtar më qëllim të vendosjes së linjes kabllore 35kv përgjatë rrugës ekzistuese të komunikacionit, deri tek TS 35 KV/10 ,, Ulqini i ri ,, , KK Ulqin në vëllimin e planit hapsinor -urbanistik të Komunës së Ulqinit deri , në vitin 2020( ,, Fl.zyr. MZ,, ,nr.16/17).

2. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimin për konfirmimin e të drejtave të karakterit zyrtar më qëllim të vendosjes së linjes kabllore 10kv përgjatë rrugës ekzistuese të komunikacionit, deri tek TS 35 KV/10 ,, Ulqini i ri ,, , KK Ulqin në vëllimin e planit hapsinor -urbanistik të Komunës së Ulqinit deri , në vitin 2020( ,, Fl.zyr. MZ,, ,nr.16/17).

3. Propozim Vendimi për sjelljen e  shtesës së tretë për planin e  vendosjes së objekteve të përkohshëm për 2017-2019 në territorin e Komunës së Ulqinit.

Mbledhja do të mbahet  më : 11.09.2017 vit. (të hënen) më fillim në orën 13:00  në Sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

K R Y E T A R I 

Loro Nrekiq d.v.