28. Maj 2021.

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018 dhe 34/19), nenit 66 të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e komunës nr. 27/20),              

THËRRAS MBLEDHJEN E TRETË TË SEANCËS SË PARË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për mbledhje propozojë këtë

R e n d  d i t e :

Miratimin e procesverbalit nga mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 08.04.2021 dhe 15.04.2021. vit

Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,
Propozim Aktvendimi për shkarkimin kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve SH.P.K “ Veprimtaritë komunale”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për emërimin kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve SH.P.K “ Veprimtaritë komunale”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve SH.P.K “ Ujësjellësi dhe Kanalizime”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për emërimin e kryetarit  dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve SH.P.K “Ujësjellësi dhe Kanalizime”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve NP ” Qendër për kultur”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për emërimin e kryetarit  dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve NP  ”Qendër për kultur“, Ulqin
Propozim Aktvendimi për shkarkimin e kryetarit  dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve SH.P.K “ Për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodivrsitetit, rritjen dhe gjuetinë e egërirave”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve SH.P.K “Për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodivrsitetit, rritjen dhe gjuetinë e egërsirave”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve IP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “SIRENA”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të drejtorëve IP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “SIRENA”, Ulqin
Propozim Aktvendimi për shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve te Bordit të drejtorëve të këshillit  “RTUL” ,Ulqin
Propozim Vendim për zgjedhjen e Nënkryetarit të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
Propozim  Perfundimi per dhënien e vendimeve te përkohshme për shfrytzimin e veprimarive ekonomike, shfrytëzuesve te objekteve te perkohshme,
Informata për demolimin e portës rrethuese te Shasit
Propozimi i Planit lokal të mbrojtjes së mjedisit të Komunës së Ulqinit 2020-2024,
Propozimi i Planit lokal të veprimit të biodiversitetit për zonën e Komunës së Ulqinit për periudhën 2020-2025,
Propozimi i Planit lokal energjetik të Komunës së Ulqinit 2020-2030,
Propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për të ardhurat e nëpunësve dhe zyrtarëve lokalë,
Propozim vendimi për kriteret e hollësishme për shfrytëzimin e mjeteve nga rezervat aktuale  dhe të përhershme buxhetore,
Propozim ven
dimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për transportin autotaksi,
Propozimi i Vendimit për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për ndërtimin e objekteve lokalë me interes të përgjithshëm,
Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Bordit të drejtorëve të SHPK Veprimtaritë komunale, nr. 02-70/20-3 të datës 20.11.2020,
Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Bordit të drejtorëve të SHPK Veprimtaritë komunale, nr. 02-70/20-2 të datës 20.11.2020,
Propozim Vendimi për dhënien  e pëlqimit ne Programin e rimëkëmbjes së veprimtarive komunale me planin financiar dhe Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Programit te rimëkëmbjes së veprimtarive komunale me planin financiar për vitin 2021,
Raport për realizimin e Programit vjetor veprimtarine e punëve komunale per vitin 2020 SHPK “Veprimtarite Komunale” Ulqin
Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës dhe Planin financiar të SHPK Parking servis,
Propozim Vendimi për sjellen e Programit të rregullimit të hapsirës në Komunën e Ulqinit për vitin 2021
Propozim Vendimi për transferimin e së drejtës për ndërtim Unionit të sindikatave të lira të Malit të Zi,
Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për nënshkrimin e marrëveshjes për lëshimin në shfrytëzim të ambienteve të NP Qendra për kulturë IP Qendrës ditore “Sirena”,
Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës dhe Planin financiar të SHPK Ujësjellësi dhe kanalizimi Ulqin, të datës 21.12.2020,
Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Statutin e SHPK Parking servis Ulqin,
Propozim Vendimi për financimin e sportit ne territorin e Komunës së Ulqinit,
Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e shoqërise me përgjegjësi të kufizuar „Parking servis Ulcinj“,
Propozim per hapjen e hetimit parlamentar dhe formimit të këshillit anketues,

     Mbledhja do të mbahet më datë 02.06.2021 ( e mërkure ), me fillim në ora 11:00 në Sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.    

        KRYETARI,

 HAXHI SULEJMANI,dv