12. Korrik 2022.

Thirja për mbledhjen e Tretë të seancës së Parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. MZ”, nr. 02/2018, 34/19 dhe 38/19), nenit 66 të Rregullores së Kuvendit të Komunës së Uqnit (“Fl. zyr. MZ - dispozitat e komunës”, nr. 27/20, ...

Më shumë