12. Avgust 2015.

Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zastitu ambijenta obavještava zainteresovanu javnost da je Cungu & Co iz Ulcinja, donijeto Rješenje, broj: 06-489/15 od  11.08.2015 godine, kojim je utvrdjeno da za servisno-skladišnoi objekat br."2" na urbanističkoj parceli br. 7, zona "D", podzona 20, po DUP "Ulcinjsko Polje", odnosno na katastarskim .parcama 184 i.185 KO Ulcinjsko Polje u opštini Ulcinj, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrdjeno je, uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja i podatke o karateristikama planiranog projekta, važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju korišćenje i održavanje ovakve vrste objekata kao i mjere predviđene Rješenjem da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, utvrđeno je da se ne očekuje negativan uticaj na segmente životne sredine pri korišćenju objekta.

Cungu & Co iz Ulcinja je dužan da primjeni mjere iz dokumentacije za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu a posebno sljedeće, i to:

da tokom izvođenja radova spriječi rasipanje građevinskog materijala i otpada, odnosno da se nastali otpadni materijal adekvatno sakuplja i odlaže na odobrenu lokaciju za tu vrstu otpada za tu vrstu otpada;
da u sličaju izlivanja ulja i goriva u zemljište tokom rada građevinske  mehanizacije izvrši sanaciju, odnosno remedijaciju zagađene površine;
da tokom izvođenja projekta se pridržava mjera privremenog ograničenja utvrđenih Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.list CG“, 28/11);
da vrši selekciju otpada i obezjedi mjesto za postavljanje posuda za selektivno odlaganje komunalnog otpada;
da se objekat priključi na vodovodni i kanalizaioni sistem u skaldu sa uslovima nadležnog preduzeća:
da sklopi ugovor sa ovlašćenom firmom za sakupljanje i transport istrosenih akumulatora i baterija;

Ovim Rješemjem je utvrđena obaveza nosilac projekta ovo rješenje stavi na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile prilikom tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom Administratotu Opštine Ulcinj u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog  obavještenja. Žalba se ulaže preko ovog Sekretarijata.